Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1474 (2010-2011)
Innlevert: 24.05.2011
Sendt: 25.05.2011
Besvart: 01.06.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Foran Stortingsvalget i 2 009 lovet daværende kulturminister Trond Giske statlig støtte til realiseringen av Hurtigrutemuseet på Stokmarknes. Løftet er dessverre ikke fulgt opp. Hadsel Kommune og Nordland Fylkeskommune har vedtatt økonomisk støtte til realisering av prosjektet.
Hva akter kulturministeren å bidra med slik at prosjektet Hurtigrutemuseet endelig kan realiseres på Stokmarknes?

Begrunnelse

Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum på Stokmarknes hadde i 2010 rundt 53000 besøkende i sine midlertidige lokaler. Stiftelsen gjør en fantastisk jobb med å informere og vise publikum historien om hurtigruten og norsk kystkultur. Hurtigruten har en betydelig historie bak seg og vært avgjørende for utviklingen av en rekke kystsamfunn og har seilt langs norskekysten siden 2. juli i 1893. I dag fremstår Hurtigruten som en av våre mest vellykkede reiselivs og turistaktører. En rekke representanter fra dagens regjeringspartier har garantert statlig støtte og dermed en løsning for prosjektet. Prosjektet fortjener nå at løftene blir oppfylt.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Innledningsvis må det presiseres at statsråd Trond Giske aldri har gitt en slik lovnad. Tvert i mot, i et intervju med TV 2 14. oktober 2009 gav daværende kulturminister følgende kommentar til ønsket om statlige midler til dette prosjektet: ”…. det er lovnader vi heller aldri har gitt og som heller ikke kommer i løpet av de første årene”.

Denne saken har en lang forhistorie, noe representanten Kristiansen er godt kjent med. Han stilte spørsmål om dette prosjektet også i 2007 (spørsmål nr. 715), som ble besvart av statsråd Giske ved brev av 21. mars 2007. Det er likevel nødvendig innledningsvis å minne om at da staten i 1998 medvirket med et tilskudd på 7,82 mill. kroner for å sette MS Finnmarken på land, ble det uttrykkelig forutsatt at videre investeringer, herunder vernebygg over nevnte skip, måtte finansieres lokalt/regionalt, jf. brev av 18. november 1998 fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete besvarte ved brev 6. mars 2008 et spørsmål om samme sak fra representanten Jan Sahl (spørsmål nr. 712), der den lokale oppfølgingen ble kommentert slik:

”Som anført fra Samferdselsdepartementets medlemmer i utvalget som så på hvor og hvordan ta vare på hurtigrutens historie og MS Finnmarken, er det i ettertid gjort så lite for å følge opp dette fra lokalt hold, at det kan stilles spørsmål om kommune og stiftelse visste eller burde ha visst at de ikke kunne klare å innfri disse betingelsene da de mottok den statlige støtten til å sette MS Finnmarken på land.”Over Kulturdepartementets budsjett blir det bevilget tilskudd til kulturbygg fra kapittel 320 Allmenne kulturformål, post 73 Nasjonale kulturbygg. Hovedregelen er at tilskudd fra denne posten kan utgjøre maksimalt 1/3 av kostnadsrammen etter at kompensasjon for merverdiavgift er trukket fra rammen.

I 2011 mottar sju prosjekt tilskudd fra denne budsjettposten; til disse prosjektene vil det i seinere budsjetterminer måtte bevilges ytterligere ca. 700 mill. kroner, herunder 126 mill. kroner til Kulturkvartalet i Bodø.

For 2012 har Kulturdepartementet innen fristen 1. mars mottatt søknader om tilskudd til 23 nye byggeprosjekt, hvorav 13 gjelder museumsbygg. Fornyet søknad vedrørende Hurtigrutemuseet foreligger ikke.

Dersom det skal arbeides videre med sikte på å realisere et vernebygg over MS Finnmarken, vil den første forutsetningen være at kommunen og fylkeskommunen fatter bindende vedtak om å medvirke økonomisk i et slikt omfang at et eventuelt statlig bidrag ligger innenfor hovedregelen for tilskudd til nasjonale kulturbygg. Dessuten vil prosjektet måtte bearbeides fram til ferdig forprosjekt med tilhørende kostnadsramme. Fra statens side vil det for øvrig også måtte forutsettes at museet innlemmes i Museum Nord; dette fordrer at det også utarbeides et realistisk driftsbudsjett.

En eventuell forespørsel fra Nordland fylkeskommune og Hadsel kommune om møte for å drøfte videre oppfølging vil selvsagt bli imøtekommet.