Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1475 (2010-2011)
Innlevert: 24.05.2011
Sendt: 25.05.2011
Besvart: 01.06.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Fra flere hold har jeg fått henvendelser om at de regionale helseforetakene i sin anbudspraksis stiller krav om at alle anbydere må forplikte seg til å ta i mot pasienter under LAR-behandling. Det vil si at pasienter som ønsker behandling i et medikamentfritt miljø, ikke lenger kan få dette tilbudet, samt at institusjoner som tradisjonelt har gitt medikamentfri behandling ikke lenger kan få nye avtaler.
Hva vil statsråden gjøre for at vi fortsatt kan ha medikamentfrie institusjoner for de søm ønsker dette?

Begrunnelse

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund skriver følgende i en pressemelding fra mai 2011:

"Helse Vest, Helse Midt og Helse Nord stiller nå krav om at alle anbydere må forplikte seg til å ta i mot pasienter som er under LAR-behandling for å få delta i anbudskonkurransen. Dette er ikke bare betenkelig, men vil alvorlig redusere mangfoldet i tilbudene. Helse Sør-Øst har så langt ikke signalisert hva de kommer til å gjøre, men faren er stor for at de vil gjøre det samme."
Videre sier de:

"Det er i dag flere behandlingsinstanser som av ulike grunner velger eller ønsker å opprettholde et LAR-fritt behandlingsfellesskap. Det er sjølsagt ingen motstand mot at de som er under LAR-behandling skal ha slike tilbud, men et sterkt forsvar for at andre skal ha mulighet til å velge."

De sier videre at mange rusmiddelavhengige finner det vanskelig å delta i et behandlingsfellesskap med andre som bruker slike preparater. Ikke minst gjelder det for de yngste, som ofte har et uavklart forhold til medikamenter.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Fra 1. januar 2010 ble LAR regulert i egen forskrift som erstattet en rekke rundskriv. Helsedirektoratet publiserte samtidig nasjonale retningslinjer på feltet. Et av de viktigste formålene med forskriften og retningslinjene var å integrere LAR i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Tilbudet om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ble landsdekkende i 1998. Antall rusmiddelavhengige som er blitt inkludert i denne behandlingsformen har over tid økt betydelig.

Det er i dag om lag 6300 som er i behandling. En betydelig andel av de som nå er i LAR, er enten i heldøgnsinstitusjon eller mottar poliklinisk behandling i TSB eller i psykisk helsevern. Ved Tyrilistiftelsen er for eksempel ca. 25 % av pasientene i TSB inkludert i LAR. Videre er en rekke rusmiddelavhengige i TSB medisinert for ulike psykiatriske diagnoser, herunder ADHD, depresjon og angst. Slik medisinering er forskrevet av lege, ofte før oppstart av TSB. Forutsatt at disse pasientene ikke inntar rusmidler av noen art, men kun inntar de forskrevne mengder medisiner som inngår i LAR, anses disse pasientene ifølge Helsedirektoratet som rusfrie.

Helse Sør-Øst RHF har informert om den anskaffelsesprosessen som nå er under planlegging på rusfeltet. Av denne orienteringen fremgår at man i dag har 20 avtaler i TSB til en samlet kostnad på om lag 600 mill. kroner. Disse utløper 30. juni 2012. Helse Sør-Øst har imidlertid allerede startet arbeidet med en ny anskaffelse av behandlingstilbud til rusmiddelavhengige med siktemål å ha nye avtaler på plass ved årsskiftet. De ulike helseforetakene og brukerne deltar i arbeidet med å definere hvilke behov den kommende anskaffelsen skal dekke. I tillegg er både leverandører og kommuner invitert til dialog om dette.

Det gjennomføres en omfattende prosess for å konkretisere brukernes behov slik at man legger til rette for tjenester som kan møte fremtidens behov. Helse Sør-Øst tar sikte på at den faglige kravspesifikasjonen skal være ferdig i løpet av mai. Kravspesifikasjonen vil avklare hvilke typer behandlingstilbud som skal kjøpes, herunder om noen av behandlingstilbudene skal gis anledning til å reservere seg mot pasienter som er i LAR-behandling.

I denne prosessen vil Helse Sør-Øst RHF legge stor vekt på hovedprinsippet om at pasienter i TSB, som andre pasienter i spesialisthelsetjenesten, skal kunne motta lovlig forskrevne medikamenter som et ledd i behandlingen. Samtidig understreker Helse Sør-Øst at man ikke vil konkludere på dette punktet før den faglige prosessen er gjennomført. Det er derfor ikke avklart om Helse Sør-Øst vil åpne for at noen behandlingstilbud skal gis anledning til å reservere seg mot inntak av pasienter i LAR.

Avslutningsvis vil jeg minne om at Regjeringen har besluttet at det skal legges frem en stortingsmelding om norsk ruspolitikk. Det vil der bli gitt en bred omtale av både innholdsmessige og strukturelle forhold som er viktige for å kunne tilby rusmiddelavhengige helhetlige og sammensatte tjenester med best mulig kvalitet.