Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1478 (2010-2011)
Innlevert: 25.05.2011
Sendt: 26.05.2011
Besvart: 31.05.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Mener statsråden at forskjellsbehandlingen mellom kommunale og ikke- kommunale barnehager når det gjelder retten til å få utbetalt tilskudd for barn fra andre kommuner, er rettferdig?

Begrunnelse

Kommunen plikter ifølge dagens regelverk å betale tilskudd for barn som har fått tildelt barnehageplass i en ikke- kommunale barnehage utenfor bostedskommunen. De samme reglene gjelder ikke for barn som har plass i en kommunal barnehage i en annen kommune en bostedskommunen. En familie i Skien har nå fått nesten fire mil lenger reisevei mellom hjem, barnehage og arbeid fordi Skien kommune ikke vil betale ut tilskuddet til nabokommunen for denne familiens to barnehageplasser. Kommunen har også anstrengt økonomi og frykter de økte utgiftene. Dette hadde ikke vært mulig å gjøre for Skien kommune om familien hadde hatt plasser i en ikke- kommunal barnehage.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Når statstilskudd til barnehager nå er innlemmet i rammetilskuddet til kommunene med virkning fra 1. januar 2011, har kommunene fått et helhetlig ansvar for barnehagesektoren. Stortinget har gjennom endringer i barnehageloven gitt kommunene plikt til å finansiere de ikke-kommunale barnehagene likeverdig med kommunens egne barnehager.

Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager gir regler for hvordan kommunen konkret skal følge opp plikten. Reglene skal sikre høy kvalitet i alle landets barnehager og sørge for at de ikke-kommunale barnehager får likeverdige økonomiske rammer i forhold til de kommunale barnehagene.

Rammetilskuddet til kommunen utmåles blant annet etter antall barn i barnehagealder i kommunen. Det er barnets hjemkommune som har ansvar for å tilby plass i barnehage til barn med lovfestet rett. Når barn benytter barnehageplass i ikke-kommunale barnehager i andre kommuner er det på denne bakgrunn rimelig at barnets hjemkommune betaler for dette. For at kommuner med en høy andel private barnehager ikke skal komme dårligere ut enn kommuner med få private barnehager, er det i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager gitt en bestemmelse om refusjonsrett i § 11.

Bakgrunnen for at denne refusjonsretten ikke gjelder tilsvarende for barn med plass i en kommunal barnehage er at forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager kun regulerer kommunenes finansieringsansvar for barn i de private barnehagene. Den nye forskriften regulerer ikke finansieringen av kommunale barnehager og har ikke til intensjon å gi regler som begrenset handlefriheten kommunene imellom. Jeg vil presisere at forskriften ikke er til hinder for at kommunene lager tilsvarende interkommunale avtaler om refusjon for bruk av kommunale plasser i andre kommuner og jeg har tillit til at kommunene finner gode løsninger som ivaretar både kommunenes og innbyggernes behov.