Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1481 (2010-2011)
Innlevert: 25.05.2011
Sendt: 26.05.2011
Besvart: 03.06.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Når kan Stortinget forvente stortingsmeldingen med den bebudede gjennomgangen av arbeidsforhold og arbeidsmiljø?

Begrunnelse

Under behandlingen av Representantforslag 124 S - Dok 8:124 S (2009-2010) om alternativ turnus sa Statsråden at:

"Det er likevel slik at vi ikke en gang for alle og på varig basis kan sies å ha løst de krevende avveiningene som ligger bak bestemmelsene om avvik fra normalarbeidstid ved turnusarbeid i arbeidsmiljøloven." og: " Jeg vil komme tilbake til Stortinget med en slik gjennomgang i en planlagt stortingsmelding om arbeidsforhold og arbeidsmiljø mv."

I saksmerknadene skriver komiteens flertall fra regjeringspartiene at:

"Flertallet viser til statsrådens brev av 21.mai 2010 hvor det blir varslet en gjennomgang av problemstillingen som reises om alternativ turnus i en stortingsmelding om arbeidsforhold og arbeidsmiljø som vil bli lagt frem våren 2011." og; "Flertallet ber statsråden komme tilbake til Stortinget med en gjennomgang av regelverket og praktiseringen av dagens bestemmelser om alternativ turnus i arbeidsmiljøloven."

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Departementet arbeider med meldingen. Det tas sikte på framleggelse i høstsesjonen 2011.