Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1487 (2010-2011)
Innlevert: 26.05.2011
Sendt: 26.05.2011
Besvart: 01.06.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Flertallet i styret i Helse Midt-Norge RHF har vedtatt at helseforetakene skal overta all drift av ambulansetjenesten i regionen fra 2013. Dette skjer til tross for at dagens ordning med en kombinasjon av offentlige og private aktører fungerer godt. Denne overtakelsen vil være relativt kostbar når en ser på både drifts og investeringssiden. Disse kostnadene vil måtte gå ut over noe.
Kan statsråden redegjøre for hvor mye dette vedtaket vil koste helseforetaket totalt, og hvordan det skal dekkes inn?

Begrunnelse

I forbindelse med vedtaket om at helseforetakene i Midt-Norge nå skal overta ansvaret for driften av ambulansetjenesten i regionen er det knyttet stor usikkerhet til hva dette vil komme til å koste både knyttet til driften og ikke minst til nødvendige investeringer. Det som imidlertid er helt sikkert er at dette vil koste betydelig med midler som må dekkes inn på et eller annet vis. I en situasjon der økonomien allerede er vært anstrengt og ventelistene for høye er det viktig at man til enhver tid vurderer hvordan en forvalter den delen av skattebetalernes penger som skal gå til helseformål, i likhet til de prioriteringer en må gjøre i andre sektorer. Det fremstår derfor som underlig at flertallet i styret i Helse Midt-Norge RHF vedtar at en skal overta all ambulansedrift fra og med 2013 når den økonomiske situasjonen er som den er. Dette kan se ut som om det mer er et politisk vedtak som er ideologisk forankret i at det ikke skal være private aktører innen helsetjenesten fremfor det å gjøre seg nytte av et allerede godt innarbeidet og velfungerende system. Det er grunn til å frykte at dette vedtaket vil kunne føre til mindre penger til direkte pasientbehandling når kostnadene skal dekkes inn.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Ambulansetjenesten er en viktig brikke i den akuttmedisinske tiltakskjeden. Tjenesten skal sikre likeverdig tilgang på akuttmedisinske helsetjenester av god kvalitet. Stadig mer avanserte behandlingstiltak utføres i ambulansen, noe som medfører strengere krav til medisinsk faglig forankring av både tjenestetilbudet og personellet.

De regionale helseforetakene skal, i henhold til spesialisthelsetjenesteloven, sørge for at befolkningen tilbys spesialisthelsetjeneste, herunder ambulansetjeneste. Tjenestene kan ytes av helseforetakene selv, eller ved at det inngås avtaler med andre tjenesteytere.

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å overta driften av ambulansetjenesten fra 2013. Styret for Helse Midt-Norge RHF har i sitt vedtak lagt til grunn at de prehospitale tjenestene i Midt-Norge i økende grad skal være en integrert del av spesialisthelsetjenesten, jf. ”Strategi 2020” og samhandlingsreformen. I høringsrunden er det påpekt fra private aktører at offentlig drift blir langt dyrere enn det som tidligere er beregnet. NHO service har, ifølge Helse Midt-Norge RHF, laget en utregning med kostnad pr. kilometer for dagens offentlig drevne stasjoner sammenlignet med de stasjonene som er privatdrevne, som påpeker dette. Det er imidlertid vanskelig å sammenligne tallene, bl.a. fordi ambulansetjenester i by vil ha forholdsvis få kjørte kilometer i forhold til antall oppdrag og derved bli dyrere per kilometer. De fleste tjenestene drevet i egen regi av Helse Midt-Norge RHF i dag er i byene og er i tillegg delvis integrert i sykehusenes øvrige virksomhet.

Drift i egen regi vil bli dyrere enn dagens drift, men vil gi økt kvalitet i ambulansetjenesten. Økte kostnader for Helse Midt-Norge skyldes investeringer i ambulansebiler og utstyr i løpet av 2012 for å kunne overta driften fra 2013. Høy kvalitet og god tilgjengelighet er nødvendig for å kunne møte de utfordringer som er beskrevet i ”Strategi 2020”.