Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1488 (2010-2011)
Innlevert: 26.05.2011
Sendt: 26.05.2011
Besvart: 06.06.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Mange bufeholdere merker ingen eller svært liten forskjell på rød og grønn sone når det gjelder rovdyr kontra bufe.
Vil statsråden bidra til at det innenfor grønn sone ikke skal være rovdyr på bekostning av bufe?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: I den politiske plattformen for flertallsregjeringen har Regjeringen sagt at hovedtrekkene i stortingsforliket om rovviltpolitikken fra 2004 skal videreføres, og den todelte målsettingen om å ivareta både rovvilt og beitenæring står fast. Arealdifferensiert forvaltning er et av hovedprinsippene i rovviltforvaltningen, med siktemål å ivareta den todelte målsettingen. Næringsutøverne i de prioriterte beiteområdene skal kunne påregne at rovvilt ikke vil være til hinder for tradisjonell drift med dyr på utmarksbeite. Rovvilt har stor vandringskapasitet og det er ikke mulig å unngå at det fra tid til annen vil komme rovvilt inn i prioriterte beiteområder. Slike situasjoner må håndteres fortløpende, og jeg er opptatt av at dette skal skje på en slik måte at skadeomfanget begrenses til et minimum. Terskelen for felling av rovvilt er vesentlig lavere i prioriterte beiteområder enn utenfor slike områder. Dette håndheves ved å gi skadefellingstillatelse ved vesentlig lavere skadeomfang innenfor områder uten nasjonalt mål for yngling. I 2011 er det i tillegg åpnet for lisensfelling av samtlige rovviltarter i prioriterte beiteområder.