Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1491 (2010-2011)
Innlevert: 26.05.2011
Sendt: 26.05.2011
Besvart: 07.06.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til møte Transportkomiteen gjennomførte med initiativtakere som arbeider for mindre flystøy i Hurdalsområdet. Hvor det fremkommer at de nye endringer i flyvningene til og fra Gardermoen slår negativt ut med støy og forurensing over Hurdal og Hurdalsjøen. Dette på grunn av at flyene fra den vestlige rullebanen ved take off flyr lengre mot nord før kursen dreies mot vest.
Vil statsråden ta et initiativ til at det blir gjennomført en god dialog mellom Avinor og Hurdal kommune slik at problemet blir redusert?

Begrunnelse

Hurdalsområdet har tidligere vært forholdsvis lite eksponert for støy og annen forurensing ved flyvningene på Gardermoen. Avinors nye flyvningsplaner medfører langt større støyeksponering for Hurdalområdet. Noe som er bekymrings fullt, er at Hurdal i utgangspunktet ikke ble vesentlig berørt av støyeksponering og har derfor ikke tidligere vært en naturlig høringsinstans overfor Avinor/OSL. Med de nye flyvningsplanene til Avinor er dette blitt endret i vesentlig grad. Både hva angår støy og annen eksponering som drikkevann. Vil det ikke være mulig å forandre flyvningsplanene slik at fly ved take off fra den vestlige rullebanen bruker tidligere flyvningsplaner.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: "Den 7. april 2011 ble det innført en endring i luftromsstrukturen for Østlandet. Dette var et resultat av et lengre arbeid, hvor Avinor var pålagt av Luftfartstilsynet å løse problemet med potensiell kollisjonsfare som krysning av trafikk inn og ut fra Gardermoen kunne medføre.

Den løsningen Avinor valgte var innføring av Point Merge, et system for samlet styring av innkommende trafikk. Innkommende trafikk ligger nå i større avstand fra flyplassen, og bidrar således til mindre støy og ulemper for de mest utsatte.

Innføring av Point Merge førte også til endring av utflygingsprosedyrene. Dette var nød-vendig for å sikre at utgående trafikk kommer over innkommende trafikk i de områder hvor krysning kan forekomme. Totalt gir det nye systemet en betydelig bedre sikring mot potensielle krysningsproblemer.

Samtidig med etablering av ny luftromsstruktur ble ny forskrift om støyforebygging innført, Forskrift 15. februar 2011 om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen. De viktigste endringer i forhold til tidligere forskrift er mulighet for uavhengig banebruk, innføring av toleransekorridorer for den første del av utflygingene, strammere styring av banebruk på kveld og natt, krav om bruk av støyvennlig utflygingsprosedyre for jetfly (ICAO Noise Abatement Departure Procedure 2) og kontinuerlig gjennomsynkning med minst mulig motorbruk og liten luftmotstand ved landing.

Toleransekorridorene for avgang bane 01L (vestre rullebane med avgang nordover) er utformet for å unngå overflyging av de nærmeste, tettbebygde områdene i Nannestad (Maura) og Eidsvoll kommune (Råold og Eidsvoll Verk). Det fører til at utflyging skjer over Hurdalsjøen og kan gi støyplager på vestsiden av Hurdalsjøen fra trafikk som går vestover.

Den nye forskriften om støyforebygging for Oslo lufthavn trådte i kraft 7. april 2011. Endringer i toleransekorridorene kan først vurderes etter at det er vunnet erfaring med den nye forskriften, i tilegg til at det er gjort analyser med beregninger som kan gi svar på om endring av korridorene generelt kan redusere støyplagene.

I følge Avinor er den nye forskriftens åpning for uavhengig banebruk, med økt trafikk på østre rullebane, foreløpig ikke utnyttet fullt ut. Når det skjer, vil det bidra til mindre overflyging over Hurdal.

Oslo lufthavn, Gardermoen har allerede vært i dialog med Hurdal kommune om disse spørsmålene. I en ny organisering av Flystøyutvalget, som trer i kraft etter kommunevalget i år, vil Hurdal og Nes kommune også inngå på lik linje med de fire nabokommunene. På den måten vil man sikre god dialog mellom Avinor, Oslo lufthavn og nabokommunene.

Støyberegninger gjennomført av SINTEF viser at Hurdal kommune vil ligge utenfor flystøysonene også med det nye inn- og utflygingssystemet.

Det betyr at den flystøybelastning Hurdal utsettes for, er under de grenser miljømyndighetene setter for mulige restriksjoner til områder for støyfølsomme bruksformål, som for eksempel boliger. Beregnet støynivå i Hurdal er også innenfor miljømyndighetenes støyretningslinje for stille områder og større sammenhengende grønnstruktur i tettsteder.

Jeg legger til grunn at OSL og Avinor i dialog med nabokommunene treffer de tiltak som er nødvendige for at støybelastningen holdes på et så lavt nivå som mulig innenfor de rammene støyforskriften setter."