Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1499 (2010-2011)
Innlevert: 26.05.2011
Sendt: 27.05.2011
Besvart: 01.06.2011 av justisminister Knut Storberget

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Hvilke tiltak har justisministeren iverksatt for å sikre at det skal være mulig å få utlevert politiattester fra land i EØS siden politiregisterloven ble vedtatt?

Begrunnelse

Stortinget har samlet seg bak politiregisterloven, som trer i kraft neste år. I den ligger rammene for krav om politiattest, mens de konkrete hjemlene for utlevering av attest er i ulike særlover. Det var helt klart Stortingets forutsetning da politiregisterloven ble vedtatt at det skulle være mulig å få relevante attester fra EØS-land for å sikre at også mennesker fra land utenfor Norge skulle kunne fremvise gyldig politiattest.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis vil jeg vise til at spørsmål knyttet til utenlandske statsborgere og politiattester i dag ikke er lovregulert. På denne bakgrunn var jeg opptatt av at disse spørsmålene ble avklart i forbindelse med den nye politiregisterloven. Politiregisterloven ble av et enstemmig Storting vedtatt 11. mars 2011.

Den nye politiregisterloven vil ikke innebære realitetsendringer i forhold til gjeldende praksis, men den klargjør rettstilstanden på dette området. I § 36 første ledd nr. 1 defineres begrepet “politiattest”, og med politiattest menes norsk politiattest med opplysninger fra det norske reaksjonsregisteret. Det fremgår videre av bestemmelsen at politiattest utstedt i annet EØS-land likestilles med norsk politiattest. Bestemmelsen må ses i sammenheng med § 36 annet ledd, hvor det oppstilles en generell fullmakt til at det i spesiallovgivningen kan fastsettes krav om botid i Norge dersom det ikke kan fremlegges politiattest som nevnt i bestemmelsens første ledd nr. 1. På bakgrunn av det generelle forbudet mot diskriminering av EØS-borgere kan et slikt krav om botid imidlertid ikke innføres overfor dem. I tilfeller hvor det oppstilles krav om botid i Norge og en EØS-borger ikke kan fremlegge norsk politiattest for denne perioden, vil vedkommende kunne fremlegge politiattest fra sitt hjemland som da blir likestilt en norsk politiattest. Dersom vedkommende ikke fremlegger slik attest vil kravet om botid gjelde.