Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1517 (2010-2011)
Innlevert: 30.05.2011
Sendt: 30.05.2011
Besvart: 09.06.2011 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Med å vise til begrunnelsen kan jeg be statsråden besvare hvorfor hun mener at fastsettelse av beregningsmåter for skattefordeling fra Jahres dødsbo er knyttet til boets endelig avslutning og utlodning, og hva som er hjemmelen eller begrunnelsen for en slik avgjørelse?

Begrunnelse

I svar på dok. 15:610 (2010-2011) svarer statsråden at endelig saksbehandling først kan skje ved oppgjør av Jahres dødsbo. Jeg viser til at spørsmålet av 29.12.10 ikke gjaldt når oppgjør og endelig saksbehandling ville skje, men hvilken beregningsmåte som ville bli lagt til grunn ved skattefordelingsberegningen, enten beregningsmåter basert på skatteregler som gjaldt mens Jahre levde eller etter dagens regelverk. Hensikten med spørsmålet var ikke å få til en utbetaling av midler nå. Hensikten var å skape forutsigbarhet for kommunens budsjettering og finansiering, enten svaret ville være det ene eller andre og begrunnelsen for denne oppfølging er også en forundring over at statsråden for kommunene ikke vil bidra til det hvis det er mulig. Det er umulig for meg å se at fastsettelse av metodevalg for skatteberegning ikke kan gjøres når som helst, helt uavhengig av når boet formelt er sluttet og utloddet. Sandefjord kommune ønsker bare å få kunnskap om resultatet av denne saken fra kommunaldepartementet for en mer pålitelig økonomiplanlegging. Jeg forutsetter at det også er i departementets interesse. Jeg går videre ut fra at det er bobestyrer som skal avslutte og utlodde boet og at det er departementet/regjeringen som skal fastsette skattefordelingsgrunnlaget slik at det ene ikke avhenger av det andre.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Sandefjord kommune henvendte seg i brev av 28. mai 2010 til Kommunal- og regionaldepartementet, angående utestående skatt fra Anders Jahres dødsbo, som sannsynligvis vil bli gjort opp i 2012. Kommunen anslår selv sitt utestående krav til 131,7 millioner kroner, mens Vestfold fylkeskommunes krav anslås til 9,4 millioner kroner.

I dagens inntektssystem for kommunene omfordeles skatteinntekter mellom skatterike og skattesvake kommuner, noe som medfører at Sandefjord ikke vil få beholde hele skattekravet i boet. Sandefjord kommune har bedt departementet om å bidra til at kommunen og fylkeskommunen får beholde skattekravet i sin helhet, enten ved å unnta beløpet fra skatteutjevning eller ved å kompensere tapet ved hjelp av skjønnsmidler.

Som jeg også har meddelt Sandefjord kommune i brev av 17. desember 2010 har jeg kommet fram til at saken ikke kan behandles før i 2012, dvs. når endelig oppgjør av dødsboet foreligger. Det foreligger ikke nye momenter i saken, og jeg vil derfor komme tilbake til saken på et senere tidspunkt.