Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1503 (2010-2011)
Innlevert: 27.05.2011
Sendt: 30.05.2011
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 06.06.2011 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Regjeringen og departementene selv setter hvert år ned et betydelig antall utvalg, styrer og råd. Dette gjelder både innenfor utredninger, kommisjoner, utvalg, børsnoterte selskaper, statlige selskaper, evalueringsutvalg mfl.
Kan finansministeren utarbeide en oversikt fra alle departementer som viser hvem regjeringen og departementene selv utnevner i slike verv basert på parametrene kjønn, aldersgruppe per 10 år, bostedskommune, fylke, antall slike verv vedkommende har og at de fordeles på hvert år fra 2006 til 2010?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Regjeringen utarbeider hvert år en oversikt over eksisterende styrer, råd og utvalg (gjerne kalt ”kollegiale organer”). Oversikten legges ut på Regjeringen.no. Her kan man finne oversikter tilbake til 1997.

Vedlagt følger oversikt over antallet styrer, råd og utvalg fordelt på det enkelte departement fra 2006 (tabell 1). Jeg minner om at departementsstrukturen har endret seg noe slik at tallene for det enkelte departement ikke er helt sammenlignbare over tid. Tabell 2 gir en oversikt over kjønnsfordelingen i kollegiale organer brutt ned på det enkelte departement. Tabell 3 viser aldersfordelingen mellom medlemmene i kollegiale organ. Denne er delt inn i fire alderskategorier. Dette er brutt ned på aldersgrupper, ikke pr. tiår slik representanten etterlyser da materialet ikke er tilrettelagt for dette. Det er ingen samlet informasjon om bostedskommune, men derimot en fordeling på det enkelte fylke (tabell 4). Tabell 5 viser hvor mange som har ett eller flere verv. Tabell 5B viser også en prosentvis fordeling av antallet verv.

Jeg skylder å gjøre oppmerksom på at det i oversikten for 2010 er en feil i lenken til de alfabetiske person- og emneordsregistrene. Denne feilen vil bli rettet så raskt som mulig.

Oversikten over styrer, råd og utvalg inneholder ikke informasjon om statlige selskaper. Opplysninger om styremedlemmer i statlige selskap og børsnoterte selskap er å finne i eierskapsberetningen. Denne publiseres av Nærings- og handelsdepartementet og kommer ut årlig.

Vedlegg til svar:

http://www.stortinget.no/dok15-201011-1503-vedlegg