Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1509 (2010-2011)
Innlevert: 27.05.2011
Sendt: 30.05.2011
Besvart: 08.06.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Debatten om oppgavefordeling mellom Drammen og Bærum Sykehus skaper mye uro. Prosessen skaper lite tillit grunnet manglende dialog og demokratisk forankring, lite åpenhet og uklare signaler. I Budstikka 27.05 sier styreleder i Vestre Viken Helge Bryne: "Sentrale oppgaver skal samles på ett sted. Hovedvekten av dem vil bli lagt til Drammen." Det står i kontrast til løfter om at både Drammen og Bærum Sykehus skal utvikles videre.
Vil statsråden gripe inn og sikre en bedre prosess og hindre en nedbygging av Bærum Sykehus?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Debatten om oppgavefordeling mellom Drammen og Bærum Sykehus skaper mye uro. Prosessen skaper lite tillit grunnet manglende dialog og demokratisk forankring, lite åpenhet og uklare signaler. I Budstikka 27.05 sier styreleder i Vestre Viken Helge Bryne ”Sentrale oppgaver skal samles på ett sted. Hovedvekten av dem vil bli lagt til Drammen”. Det står i kontrast til løfter om at både Drammen og Bærum Sykehus skal utvikles videre. Vil statsråden gripe inn og sikre en bedre prosess og hindre en nedbygging av Bærum Sykehus?

Det er en kontinuerlig diskusjon om oppgavefordeling i alle helseregioner. Som en oppfølging av Stortingets vedtak om å slå sammen Helse Sør og Helse Øst i 2007, har Helse Sør-Øst gjennomført et omfattende omstillingsprogram. Formålet har blant annet vært å sikre lik kvalitet og ressursfordeling mellom helseforetakene, og mer desentraliserte spesialisthelsetjenster. I omstillingsprogrammet legger Helse Sør-Øst til grunn at det innenfor hvert sykehusområde/helseforetak skal foretas en differensiering i lokalbaserte tjenester og mer spesialiserte tjenester. Målsettingen er å desentralisere det som kan desentraliseres og sentralisere det som må sentraliseres. Helse Sør-Øst RHF har gitt Vestre Viken HF i oppdrag å utarbeide en plan for framtidig oppgave- og funksjonsfordeling i sykehusområdet.

Planarbeidet skal baseres på føringer i styresak 108/2008 i Helse Sør-Øst RHF. Av vedtaket fremgår det bl.a.: ”Spesialiserte områdefunksjoner skal som hovedregel samles under en ledelse og fortrinnsvis på ett sted i hvert sykehusområde”.

I saksutredningen til styresaken er dette nærmere spesifisert: ”Når det etableres ett helseforetak i Buskerud, Asker og Bærum sykehusområde (nå Vestre Viken), vil det være naturlig at det er områdefunksjoner både på Sykehuset Asker og Bærum og på sykehuset Buskerud.”

I forbindelse med planarbeidet ble følgende føringer lagt til grunn av styret i Vestre Viken HF i januar 2011: ”Utredningen skal legge til grunn at Drammen sykehus fortsatt skal være områdesykehus for Vestre Viken”. Og videre ”Det legges til grunn for utredningsarbeidet at bygningsmessig kapasitet ved Bærum sykehus skal utnyttes og at Bærum sykehus skal være lokalsykehus med akuttfunksjoner og fødeavdeling. Det legges til grunn at Bærum sykehus/MHH skal ha områdefunksjoner for Vestre Viken og det skal legges fram flere alternativer for dette”.

Resultatet av det pågående planarbeidet i Vestre Viken HF skal etter planen legges fram i oktober og deretter sendes på høring. Det er lagt opp til at styret i Vestre Viken HF skal gjøre vedtak i saken i mars 2012.

Det skal legges fram flere ulike alternativer for områdefunksjoner for Bærum sykehus, noe som vil sikre at Bærum sykehus fortsatt skal være et viktig sykehus i regionen.