Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1510 (2010-2011)
Innlevert: 27.05.2011
Sendt: 30.05.2011
Besvart: 08.06.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Viser til skriftlig spørsmål nr. 1346 for 2010-2011, innlevert 3. mai 2011: Dersom nytt forslag fra regjeringen i RNB på 1 300 flere tiltaksplasser i gjennomsnitt for 2011 blir vedtatt, vil det fremdeles være nødvendige med kutt i antallet tiltaksplasser.
Dersom ikke statsråden kan legge frem nøyaktige tall, hva er anslaget på den fylkesvise fordelingen av tiltaksplasser for mennesker med nedsatt arbeidsevne i de resterende månedene i 2011?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Regjeringens forslag om å øke tiltaksplassene for personer med nedsatt arbeidsevne med 1 300 plasser (på årsbasis)gir et måltall for tiltaksplasser til denne gruppen på 53 200, plasser for året som helhet. I årets første tre måneder gjennomførte Arbeids- og velferdsdirektoratet i snitt om lag 59 000 plasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Antallet tiltaksplasser må derfor være lavere i resten av året for å nå det ønskede måltallet. Naturlig avgang fra tiltak og sesongvariasjon i tiltaksbehovet gjør at denne reduksjonen er mulig uten at noen mister tiltaksplassen.

Behovet for tiltaksplasser varierer gjennom året og det gjennomføres normalt færre tiltaksplasser i juni, juli og august. Det er derfor ventet at antallet tiltaksplasser i sommermånedene vil være noe lavere som følge av ordinære sesongsvingninger uten at det gjennomføres innstramminger. For å nå et årsgjennomsnitt på 53 200 plasser i måneden vil det likevel være nødvendig å gjennomføre noe færre plasser i høst enn det som har vært gjennomført så langt i år.

Ved årets inngang fordeler Arbeids- og velferdsdirektoratet tiltaksplasser mellom fylkene på bakgrunn av forventet antall personer med nedsatt arbeidsevne med behov for arbeidsmarkedstiltak i hvert fylke. Etter behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett og Prop.120 S (2010-2011)Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011, og basert på departementets tildelingsbrev, vil Arbeids- og velferdsdirektoratet planlegge tiltaksgjennomføringen for resten av året.