Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1511 (2010-2011)
Innlevert: 27.05.2011
Sendt: 30.05.2011
Besvart: 08.06.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): Synes statsråden det er konstruktivt og nyttig for debatten mellom interessemotsetningene, de forskjellige fagmiljøene og for regjeringens avveining i disse vanskelige spørsmålene, at mandatet til Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er slik innrettet at eventuelle divergerende faglige oppfatninger i rådet ikke kommer frem og ikke kan bli en del av den offentlige debatt?

Begrunnelse

Vill-laksrapporten fra Rådet har skapt nye konflikter mellom vill-laksinteresser og oppdrettsinteresser og mellom fagfolk i flere leire jfr. Havforskningsinsituttets Ole A. Misund i DN 27/5.
I mandatet for rådet finner man følgende føringer om det skulle oppstå uenighet internt:

Rådet skal til enhver tid vurdere om rapportens innhold er dekkende når det gjelder beskrivelse av bestandsstatus og utvikling, og kan på eget initiativ supplere med analyser som bidrar til ytterligere å belyse situasjonen for laks. Rådet skal søke å bli enige om teksten i rapporten uten at dette går på bekostning av dens tydelighet. Ved uenighet skal rådets leder vektlegge synspunkter fra den/de av rådets medlemmer som er eksperter på det/de aktuelle tema det er uenighet om. Ved eventuell uenighet mellom flere eksperter på samme tema, er det rådets leder som har siste ord med hensyn på rapportens innhold. Rådets leder må således kunne stå inne for de råd som gis. Rådets medlemmer kan ikke reservere seg mot de råd som gis.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Vitenskaplig råd for lakseforvaltning er opprettet for å møte stadig nye og mer sammensatte faglige utfordringer og på denne måten danne et godt grunnlag for en kunnskapskrevende forvaltning av den norske villaksen. Rådet er satt sammen av landets mest kompetente lakseforskere innenfor relevante fagområder, og forskerne kommer fra institutter med høy faglig anseelse. Til sammen dekker rådet bredden av kunnskap innenfor de mest relevante naturfaglige temaer for forvaltningen av norsk villaks.

I likhet med andre vitenskapelig rådgivende organer arbeider rådet på grunnlag av konsensus, det vil si at rådet diskuterer seg frem til felles tilrådninger som alle medlemmer kan stå inne for. Personlig oppnevning av rådets medlemmer bidrar i tillegg til å sikre rådets uavhengighet av blant annet institusjonstilknytning. I sitt arbeid vektlegger rådet synspunkter fra de av rådets medlemmer som har spesialkompetanse innenfor det aktuelle tema dersom det oppstår faglig uenighet. Dette styrker etter min oppfatning grunnlaget for en vitenskapelig solid rådgivning.

Rapportene fra Vitenskapelig råd benytter kildehenvisninger til de vitenskapelige arbeider som danner grunnlag for rådets vurderinger. Disse rapportene legger derfor til rette for en åpen faglig debatt om kunnskapsgrunnlaget for lakseforvaltningen blant forskere og i allmennheten for øvrig. Slik gir de et positivt bidrag til gode faglige diskusjoner om kunnskapsgrunnlaget og de tiltakene som kan iverksettes for å bedre situasjonen for villaksen. En forutsetning er for en slik åpen debatt er likevel at den baseres på faglige synspunkter som kan diskuteres med rådet og andre fagmiljøer.

Jeg har for øvrig fått opplyst fra Direktoratet for naturforvaltning at rådets faglige utfordringer hittil har blitt løst gjennom faglige diskusjoner. Lederen har således hittil ikke benyttet sin anledning til å ha siste ord med hensyn til rapportens innhold. Jeg vil likevel se nærmere på om det er behov for å justere denne delen av mandatet med sikte på å unngå eventuelle fremtidige misforståelser om rådets uavhengighet.