Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1520 (2010-2011)
Innlevert: 30.05.2011
Sendt: 30.05.2011
Besvart: 08.06.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): I etterkant av Gullestadsutvalgets rapport forventes det at regjeringen fremmer ny politikk som påvirker oppdrettsnæringens rammevilkår i nær fremtid.
Støtter statsråden forskningsdirektørens synspunkter om at rapporten fra Villaksrådet har vesentlige svakheter, og vil hun i så fall tillegge disse svakhetene vekt når oppdrettsnæringens vilkår skal behandles politisk?

Begrunnelse

Havforskningsinstituttets direktør Misund sier til DN 27/5 at forskningsrapporten fra Vitenskapelig råd for villaksforvaltning har vesentlige svakheter. Rapporten antas å kunne bli del av underlaget for fremtidige beslutninger fra fiskeriministeren om oppdrettsnæringens fremtidige rammevilkår. Oppdrettsnæringens rammevilkår blir bl.a. til i skjæringspunktet mellom Miljøverndepartementet og Fiskeridepartementet og de underliggende etaters arbeid. Saksfeltet er komplekst, og det samme kan man kanskje hevde om hvordan forvaltningen er organisert. I tillegg kan det stilles spørsmål om villaksrådets mandat er egnet til å fremme divergerende synspunkter fra fagmiljøene.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Innledningsvis vil jeg peke på at villaksforvaltningen er miljø- og utviklingsministerens ansvar, mens jeg har ansvar for havbruksforvaltningen og -politikken.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er et uavhengig råd opprettet av Direktoratet for naturforvaltning, som gjennom årlige rapporter beskriver bestandsstatus for norsk villaks, vurderer trusler, og gir råd om beskatningsnivå og andre tema som berører villaksen. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning avga 24. mai i år sin årlige statusrapport om villaksen til Direktoratet for naturforvaltning. Rådet har i denne rapporten vurdert oppnåelse av gytebestandsmål i 210 laksebestander og gitt råd om beskatning basert på vurdering av bestandsstatus i 2009 og 2010. Dette faller altså under miljø- og utviklingsministerens konstitusjonelle ansvarsområde.

Jeg mener det er konstruktivt å samle ulike forskningsmiljøer til dialog, kunnskapsutveksling og samarbeid. I desember 2010 arrangerte miljø- og utviklingsministeren og jeg et kunnskapsseminar om villaks og oppdrettslaks.

Formålet med seminaret var å belyse kunnskapsgrunnlaget om utfordringene for villaksen som følge av oppdrettsvirksomhet. På seminaret deltok blant annet Vitenskaplig råd for lakseforvaltning, Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), Havforskningsinstituttet (HI) og Veterinærinstituttet. På seminaret kom både enigheter og uenigheter fram.

Ekspertutvalget for effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen

(”Gullestad-utvalget”) ble oppnevnt 10. september 2009, og leverte sin rapport 4. februar 2011. Utvalgets rapport inneholder mange tiltak som vil kunne få betydning for havbruksnæringens fremtidige rammebetingelser. Fristen for å avgi uttalelse er satt til 10. august 2011, og jeg vil avvente høringsuttalelsene før jeg vurderer de foreslåtte tiltakene nærmere.

Forvaltningen av havbruksnæringen skal være kunnskapsbasert, og det videre arbeidet med arealutvalgets rapport må bygge på den beste tilgjengelige kunnskapen vi har. Da er det viktig å sikre et så bredt faglig grunnlag som mulig, med innspill fra ulike fagmiljøer. Faglig uenighet mellom ulike institusjoner eller forskere er ofte er en drivkraft for videre utvikling og fremgang innenfor vitenskapen. At faglig uenighet forekommer er derfor ikke uvanlig, og vil være en del av et helhetsbilde som må tas i betraktning når beslutninger skal treffes – også i saker som angår næringslivets rammebetingelser.