Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1527 (2010-2011)
Innlevert: 30.05.2011
Sendt: 31.05.2011
Besvart: 08.06.2011 av justisminister Knut Storberget

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): I fjor ble ventemottaket i Lier brent ned av beboere, etter lengre tids uro. Så, uten forvarsel, får Lier kommune og beboerne på Lierskogen vite via media at justisdepartementet nå har gitt UDI i oppdrag å etablere et asylmottak på branntomta med ca. 300 plasser.
Synes statsråden at dette er en god prosess, vil han stoppe prosessen slik at nødvendige avklaringer og konsekvensutredning av å gjenoppbygge et så stort mottak med ca. 300 plasser blir behandlet på en seriøs måte?

Begrunnelse

I Lier er det stor frustrasjon over Justisdepartementet og UDIs manglende informasjon om reetablering av ventemottak i Lier. Naboene til mottaket har i mange år vært utsatt for tyverier og trusler fra beboere, og er opprørte over UDIs handlemåte i saken.
Sett fra et kommunalt perspektiv er det oppsiktsvekkende at Staten uten noen informasjon setter i gang arbeid med å etablere en så stor virksomhet. Hadde en privat aktør, eller en kommunal virksomhet gjort det samme vill Plan- og bygningsloven måtte bli fulgt til punkt og prikke. Dette føles som et anslag mot den kommunale selvråderetten, og som en overkjøring av lokalsamfunnet.
Jeg regner med at Justisministeren ser disse poengene, og at den totale mangel på prosess erstattes av en dialog med kommune og naboer, og at den videre prosess blir håndtert på en tillitvekkende og profesjonell måte.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg vil innledningsvis understreke at departementet vektlegger at det skal være en god dialog med Lier kommune og lokalbefolkningen i denne saken. Kommunikasjonen mellom UDI og kommunen synes så langt dessverre ikke å ha vært god nok.

Statssekretæren ba derfor om et møte med Lier kommune for å gjennomgå saken og sikre en god dialog fremover. Møtet ble avholdt 31. mai, også med UDI tilstede. Møtet ble opplevd som nyttig og konstruktivt, og det var bl.a. enighet om snarlig å avholde informasjonsmøte mellom UDI, Lier kommune og befolkningen i nærområdet.

Jeg ønsker å presisere at det ikke er snakk om reetablering av ventemottak i Lier kommune. Ventemottaksordningen ble avviklet etter brannen i fjor. Per i dag foreligger det ikke konkrete planer for hva slags mottak som skal være på Lierskogen.

Justisdepartementet besluttet høsten 2010 å be Statsbygg om å benytte forkjøpsretten ifm at Buskerud sivilforsvarsleir, Lier, skulle avhendes. Bakgrunnen var at departementet og UDI vurderte eiendommen som meget attraktiv for staten ut fra langsiktig kapasitetsplanlegging, der geografisk beliggenhet sentralt på Østlandet/nær Oslo og fleksibilitet i bruk av mottaket ut fra til enhver tid gjeldende behov ble vektlagt tungt. Det var i forkant av beslutningen dialog mellom UDI og kommunen.

UDI har fått tillatelse for midlertidig plassering og oppføring av brakkemoduler. Lier kommune har imidlertid stilt noen vilkår for bruk av disse til midlertidig innkvartering av asylsøkere. UDI mener vilkårene er uforholdsmessige og har påklaget denne avgjørelsen. Det vil ikke startes opp mottaksdrift før denne saken er avgjort.

Statsbygg skal overta eiendommen 1. september 2011, og det skal da inngås en langsiktig leiekontrakt med UDI. Dette vil gi UDI og kommunen mulighet for langsiktig planlegging for samhandling og felles aktiviteter i lokalsamfunnet. Samtidig med at det nå etableres en informasjonskanal mellom UDI, kommunen og lokalbefolkning mener jeg dette vil tilrettelegge for en god prosess videre.