Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1530 (2010-2011)
Innlevert: 31.05.2011
Sendt: 01.06.2011
Besvart: 15.06.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Det vises til oppslag i Romerikes blad 31. mai 2011 om den alvorlige situasjonen ved Ahus. Tillitsvalgte viser til et ekstremt arbeidspress, pasienter uten tilsyn, utbredt bruk av doble vakter og en ledelse som ikke reagerer. De mener Ahus driver rovdrift på ansatte. De frykter både for pasientenes og de ansattes helse.
Hva vil statsråden gjøre helt konkret for å rydde opp i de etter hvert permanente problemene for å sikre pasientene en forsvarlig behandling og pleie, og de ansatte forsvarlige arbeidsforhold?

Begrunnelse

Tillitsvalgte og ansatte ved Ahus har kommet med en sterk bekymringsmelding til ledelsen om forholdene spesielt ved gastrokirurgisk avdeling. En viser forøvrig til resten av oppslaget, og tidligere oppslag vedrørende situasjonen ved Ahus.
Dette er en stadig tilbakevendende problemstilling når det gjelder Ahus, og for pasienter og ansatte er det en uholdbar og til tider uforsvarlig situasjon. Det er ikke akseptabelt at det over tid er slike forhold verken for ansatte eller pasienter. En hadde forståelse for at det i en overgangsperiode på nyåret kunne oppstå enkelte utfordringer med å få på plass nødvendig antall ansatte. Nå er vi snart halvveis i året, og tilfredsstillende og akseptable løsninger er fremdeles ikke på plass. Dette må det snarets ryddes opp i.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som representanten er kjent med, ble befolkningen i Alna bydel i Oslo og Follo-kommunene overført fra Oslo universitetssykehus HF (OUS) til Akershus universitetssykehus HF (Ahus) sitt opptaksområde fra årsskiftet. Dette innebar et redusert pasientgrunnlag på 160 000 for OUS og tilsvarende økt pasientgrunnlag for Ahus. Dette tilsvarer en befolkning om lag på størrelse med befolkningen i Trondheim, landets tredje største by. Dette er derfor en stor omstilling som gjennomføres samtidig som det skal være full og forsvarlig drift ved sykehuset.

Ahus har pr. i dag 6 200 ansatte og et budsjett på om lag 6,4 mrd. kroner. Ahus’ opptaksområde omfatter Romerike, Rømskog i Østfold, Follo og bydelene Alna, Stovner og Grorud i Oslo. Samlet sett utgjør dette et pasientgrunnlag på om lag 460 000 mennesker. Ahus har nå driftet sykehuset med dette pasientgrunnlaget i vel fem måneder. Jeg er kjent med at det i den første tiden etter overføringen ble problematisert om kapasiteten var tilstrekkelig. Dette ble fulgt opp gjennom utarbeidelse av egne rutiner ved stor pasientpågang. Fortetning, fleksibel bruk av helseforetakets sengekapasitet og økt bruk av dagbehandling og poliklinikk var aktuelle tiltak.

Situasjonen ved Ahus de første månedene var, ifølge Helse Sør-Øst RHF, først og fremst en konsekvens av ekstraordinær stor pasienttilgang som følge av virusinfeksjoner og influensa. Dette var en utfordring ikke bare for Ahus, men for flere av helseforetakene i regionen. For Ahus var imidlertid situasjonen ekstra krevende fordi sykehuset hadde mange nyansatte som hadde behov for omfattende opplæring i systemer, rutiner og teknisk utstyr. Dette har bidratt til at det ennå ikke er optimal logistikk og behandlingsaktivitet ved sykehuset.

I planlegging og gjennomføring av overføringen av pasientgrunnlaget ble det tatt hensyn til at Ahus ikke ville ha full kapasitet den første tiden. Det ble derfor planlagt en gradvis overføring av den elektive (planlagte) virksomheten. Eksempelvis ble det besluttet at pasienter under aktiv behandling ved OUS skulle ferdigbehandles der, mens pasienter med langvarige behandlingsforløp (kronikere) og henvisninger av elektiv behandling skulle overføres trinnvis til Ahus etter nærmere avtale innenfor hvert enkelt fagområde.

I desember 2010 ble det ferdigstilt og tatt i bruk nye bygg ved Ahus med ca 200 nye sengeplasser for å håndtere det økte pasientgrunnlaget. Det er i tillegg behov for ombygginger av arealer til dagbehandling, poliklinisk behandling og operasjonsstuer. Dette vil være ferdig ombygget etter sommeren. Ahus har også økt bemanningen med om lag 1500 nyansatte for å håndtere det økte pasientgrunnlaget. Frem til nå er disse i hovedsak rekruttert internt (vikarer mv), samt fra OUS. Ifølge Helse Sør-Øst RHF vil Ahus nå også foreta ekstern rekruttering for å dekke opp ubesatte stillinger.

Det er høyt pasientbelegg ved Ahus. Ventetidene er imidlertid redusert, blant annet innen de medisinske og kirurgiske fagområdene. De ansatte, som har gjort en solid innsats, er i ferd med å finne gode arbeidsmønstre og samarbeidsrelasjoner. Dette vil gradvis forbedre logistikken og øke behandlingsaktiviteten ved sykehuset. Det er også noe ledig kapasitet både ved pasienthotellet og ved de to sykehusene på Stensby og Ski, som kan utnyttes bedre.

Jeg er opptatt av at pasientene skal være sikret spesialisthelsetjenester med høy kvalitet og tilstrekkelig kapasitet. Jeg er også opptatt av at helsepersonellet skal ha gode og ryddige arbeidsforhold. I foretaksprotokollen for 2011 har jeg stilt krav om reduksjon i andelen deltid og reduksjon i bruk av midlertidige tilsettinger og vikarbruk. Helse Sør-Øst RHF har forsikret meg om at de følger situasjonen ved Ahus nøye. Vurderingen er at Ahus har arbeidet målrettet og konstruktivt for å sikre et forsvarlig og godt tilbud til pasientene og for at de ansatte skal ha gode arbeidsforhold – også i en krevende omstillingsprosess.