Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1538 (2010-2011)
Innlevert: 31.05.2011
Sendt: 01.06.2011
Besvart: 10.06.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Når bompengeprosjekter blir dyrere enn budsjettert, så er det bilistene som får svi. Ifølge avisen Tidens Krav 26. mai 2011 er statens bidrag i Krifast fase II økt med 4 mill. kroner, mens bilistenes andel er økt med over 100 mill. kroner. Dette betyr at Krifast-bommen på Bergsøya blir stående 9 måneder lenger enn planlagt, noe styret i Fastlandsfinans håper å kutte til det halve gjennom kostnadskutt.
Hvorfor mener statsråden at det er rettferdig at bilistene automatisk skal dekke kostnadsøkningen i bompengeprosjekter?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Håndtering av eventuelle kostnadsøkninger og/eller inntektssvikt er som regel detaljert beskrevet i de bompengeproposisjoner som legges fram for Stortinget. I de tilfeller der dette ikke er omtalt, gjelder prinsippene som er lagt til grunn i standardavtalen for bompengeselskapene, forelagt Stortinget gjennom behandlingen av St.prp. nr. 17 (1993-94).

I St.prp. nr. 41 (2007-2008) Om utvidelse av bompengeinnkrevingen på Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse (Krifast) i Møre og Romsdal, er det slått fast at kostnadsoverskridelser på inntil 10 pst. skal dekkes av bompengeselskapet og staten i forhold til partenes andel av finansieringen. Kostnadsoverskridelser ut over 10 pst. skal dekkes av staten. Kostnader ved nedrigging av bomstasjonen og nødvendig ombygging av kryss- løsningen i bomstasjonsområdet skal dekkes med bompenger. Dersom selskapets økonomiske situasjon gjør det nødvendig, for eksempel som følge av svikt i bompengeinntektene, kan takstnivået økes med inntil 20 pst. ut over prisstigning i løpet av prosjektets innkrevingstid. Det kan også gis anledning til å forlenge innkrevings- perioden med inntil 5 år ut over det som er lagt til grunn i stortingsproposisjonen.

I denne konkrete saken har bompengeselskapet varslet at de kan få problemer med å oppfylle sine forpliktelser hvis innkrevingen blir avsluttet våren 2012, som opprinnelig forutsatt. Det er Statens vegvesen Region midt som må vurdere om det er nødvendig å øke takstene eller utvide innkrevingsperioden. Saken skal deretter oversendes Vegdirektoratet som har fått delegert taksmyndighet fra Samferdselsdepartementet. Det innebærer at direktoratet kan beslutte å øke takstene eller utvide innkrevingstiden for å sikre økonomien i selskapet. Dette skal imidlertid skje innenfor de rammer som Stortinget har sluttet seg til.