Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1564 (2010-2011)
Innlevert: 06.06.2011
Sendt: 06.06.2011
Besvart: 10.06.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Hvor mye mer mat kunne vi produsert hvis vi kuttet ut det økologiske landbruket i Norge og heller produserte mat på den vanlige, ordinære måten?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg viser til Stortingsrepresentant Per Roar Bredvold sitt spørsmål om hva som skjer med matproduksjonen ved bortfall av økologisk produksjon:

Det vises til St.prp. nr 1 S (2010-2011) der det framgår at Stortinget har satt som mål at det norske landbruket skal dekke etterspørselen etter varer det er naturlig å produsere i Norge. Norske forbrukere etterspør økologiske matvarer. Dersom vi ikke produserer disse selv, vil alternativet i større grad enn nå være import, noe som igjen vil kunne føre til mindre behov for norskproduserte matvarer, og følgelig lavere produksjon.

Før finanskrisen var etterspørselen etter økologiske produkter større enn produksjonen. Norske forbrukere og matvarekjeder utfordret meg da på hvordan vi kunne øke produksjonen, slik at vi i større grad kunne dekke etterspørselen etter økologiske varer. I forbindelse med jordbruksoppgjørene de siste årene er det derfor gjort endringer for å øke den norske produksjonen. Det norske markedet er fortsatt lite og umodent, men trenden i Europa er igjen økt etterspørsel etter økologisk mat, og det forventes at etterspørselen vil øke også i Norge.

I henhold til Soria Moria-erklæringen har Regjeringen som mål at 15 pst. av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk i 2020. I dag er ca 5,5 pst. av arealet økologisk dyrket og ca 1 pst. av omsetningen i varehandelen er økologiske

matvarer.

Jeg er opptatt av at norske bønder skal produsere mat etter forbrukernes ønsker. En forutsetning for dette er å få til velfungerende verdikjeder. Landbruks- og matdepartementets handlingsplan Økonomisk, agronomisk – økologisk! skisserer strategiene for å nå målene om økologisk forbruk og produksjon.

En hovedutfordring fremover er dermed å få en balansert utvikling mellom produksjon og forbruk av økologiske produkter.

Økologisk produksjon setter store krav til god agronomi og faglig høy kompetanse hos gårdbrukerne. Avlingsnivået varierer både innen og mellom de ulike produksjonene, men er generelt noe lavere enn i konvensjonell produksjon. Økologisk driftsform har, og skal ha, en viktig spydspissfunksjon i miljørettingen av landbruket. Balansert næringsforsyning er en utfordring både innen økologisk og konvensjonell produksjon. Økologisk produksjon går her foran når det gjelder å utnytte de naturlige ressursene på en best mulig måte.

Med det begrensede omfanget vi i dag har av økologisk produksjon i Norge, vil en tilbakelegging av dette arealet til konvensjonelt jordbruk være av svært liten betydning for den totale matproduksjonen i landet.