Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1551 (2010-2011)
Innlevert: 01.06.2011
Sendt: 03.06.2011
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 10.06.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Vil statsråden vurdere å innføre et enklere regelverk og en nettbankløsning for foreldrepermisjon?

Begrunnelse

I Dagsavisen 1. juni 2011 kan vi lese at Nav kan spare opptil 600 årsverk dersom foreldrene får styre permisjonsdagene sine selv. I Sverige har man en nettbankløsning hvor foreldrene kan fordele foreldrepenger, permisjonsdager og arbeidsdager selv som har gitt gode resultater. Det systemet som vi i dag har i Norge er tungrodd og foreldre forteller om lange timer i telefon, kø og stadig nye saksbehandlere. Nav direktør Gudbjørgsrud sier at dersom en skal få til en slik nettbasert løsning som en har i Sverige så kreves det enklere regelverk og et modernisert IKT-system.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Stortingsrepresentant Horne viser til en nettbankløsning for foreldrepenger i Sverige. En slik løsning kan vanskelig kopieres direkte til Norge. Den norske foreldrepengeordningen er mer kompleks enn den svenske. I den svenske ordningen har alle foreldre rett til løpende foreldrepenger, enten basert på tidligere inntekt eller i form av minsteytelse. Norge har et tosporet system der foreldre med opptjening har rett til løpende foreldrepenger, mens mødre uten opptjening får engangsstønad. Fedre uten opptjening får ingenting.

Bortsett fra under uttak av fedrekvoten er det aktivitetskrav til mor for fars uttak av foreldrepenger i vår ordning. Sverige har ikke aktivitetskrav; det betyr at hver av foreldrene kan ta ut foreldrepenger uavhengig av hva den andre gjør.

Disse ulikhetene mellom den norske og den svenske ordningen gjør at vi har ulike utgangspunkter for å etablere ”selvbetjeningsløsninger” på nettet for foreldre.

Den norske foreldrepengeordningen er fleksibel og gir foreldrene gode muligheter til å utsette uttaket eller å ta ut foreldrepenger gradert. Fleksibiliteten er også et kompliserende element fordi den betyr at mange foreldre i løpet av foreldrepengeperioden ønsker å endre sitt uttak av foreldrepenger. Fleksibiliteten i ordningen i kombinasjon med aktivitetskrav og vilkår for gradering og utsettelse innebærer et kontrollbehov som må ivaretas av NAV, for å sikre rett ytelse. Selv om dette innebærer en del arbeid for NAV, mener jeg det er viktig å beholde fleksibiliteten i foreldrepengeordningen. Den legger til rette for at foreldrene kan kombinere omsorg for små barn med yrkesaktivitet.

Departementet vurderer stadig endringer i regelverket som kan forenkle foreldrepengeordningen og gjøre den mer praktikabel for brukerne og for NAV. En sterkt forenklet ordning tilsvarende den svenske er imidlertid ikke aktuelt på nåværende tidspunkt.