Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1552 (2010-2011)
Innlevert: 01.06.2011
Sendt: 03.06.2011
Besvart: 08.06.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Regelverket vedrørende sykepenger for personer over 67 år, gir disse arbeidstakerne dårligere trygdeytelser enn andre arbeidstakere uavhengig av om de tar ut pensjonsytelser eller ikke. Samtidig oppfordres seniorer til å stå lenger i arbeid, og dette er også nødvendig for å opprettholde fremtidig pensjonsnivå på grunn av levealderjusteringen.
Vil Regjeringen iverksette tiltak på dette området som gir større insentiv til å arbeide lenger og motvirke utstøting fra arbeidslivet bl.a. på grunn av sykdom?

Begrunnelse

Eldre arbeidstakere (over 67 år) opplever det som vanskelig å forstå at de ikke skal få sykepenger eller bare begrensede sykepenger når de fortsetter i arbeid etter 67 år. Samtidig oppfordres de av myndighetene til å arbeide så lenge som mulig- samfunnet trenger deres arbeidskraft. Stortinget vedtok høsten 2010 (bare med regjeringspartienes stemmer) innstramminger i regelverket på dette området. Vi må regne med at slike innstramminger påvirker eldre arbeidstakeres arbeidsaktivitet. Den nye levealderjusteringen av pensjonene gjør også at alle må arbeide lenger for å opprettholde samme pensjonsnivå som de ville fått tidligere. Etter hvert kan det også bety at flere vil arbeide til de er over 70 år.
Det er viktig at myndighetene ikke med den ene hånden oppfordrer personer til å arbeide lenger, og samtidig med den andre hånden har regelverk som gjør det motsatte. Her må det være en sammenheng som bidrar til å nå målet om at flere skal arbeide lenger.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Innføring av fleksibel pensjonsalder mellom 62 og 75 år fra 1. januar 2011 gjorde det nødvendig å tilpasse reglene for sykepenger til denne gruppen. Hensikten med de nye reglene var å gi sykepengerett til denne aldersgruppen i tilnærmet samme utstrekning som tidligere i påvente av en bredere gjennomgang av midlertidige trygdeytelser til personer over 62 år.

Fram til 2011 hadde som kjent personer over 67 år med alderspensjon rett til sykepenger fra folketrygden i 60 dager dersom inntektsgrunnlaget oversteg to ganger grunnbeløpet. Personer mellom 67 og 70 år uten alderspensjon har hatt sykepenger etter vanlige regler. Etter de nye reglene fra 1. januar 2011 skal det fortsatt gis sykepenger etter vanlige regler fram til fylte 67 år. Til personer mellom 67 og 70 år gis det sykepenger dersom inntektsgrunnlaget overstiger to ganger grunnbeløpet. Retten til sykepenger mellom 62 og 70 år gjelder uavhengig av om vedkommende har tatt ut alderspensjon eller ikke. Begrunnelsen for ikke å knytte retten til sykepenger til om det er tatt ut alderspensjon, er blant annet at man i det nye systemet kan stanse pensjonen når man vil og at bestemmelsene om nøytralt uttak gjør at man selv betaler kostnadene ved å ta ut alderspensjon tidlig.

I Prop. 1 S (2010–2011) for Arbeidsdepartementet, jf. avsnitt 2.2.8, er det varslet at det er behov for å se på hvordan regelverket for korttidsytelser, som for eksempel sykepenger, skal tilpasses ny alderspensjon i folketrygden. Det er spesielt muligheten til å kombinere alderspensjon med andre ytelser fra folketrygden som kan skape utfordringer. På denne bakgrunn har regjeringen sagt at det er behov for å vurdere begrensninger i midlertidige trygdeytelser for personer over 62 år, der siktemålet er å unngå urimelige ”doble” ytelser. Samtidig må regelverket innrettes slik at en beholder tilstrekkelig inntektssikring for personer over 62 år ved bortfall av arbeidsinntekt ved helseproblemer og arbeidsledighet. I Prop. 1 S (2010–2011) ble det varslet regjeringen at en tok sikte på å sende ut et høringsnotat om dette i løpet av våren 2011. Arbeidet med høringsnotatet er imidlertid forsinket, og det er opplyst i Prop. 130 L (2010–1011) side 78, at departementet tar sikte på å sende det på høring i løpet av 2011. I forbindelse med denne gjennomgangen er det også aktuelt å se på aldersgrensene for å motta korttidsytelser for folketrygden.