Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1556 (2010-2011)
Innlevert: 01.06.2011
Sendt: 03.06.2011
Besvart: 08.06.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): En mann som har fått en alvorlig kreftdiagnose har søkt om uføretrygd. Da han leverte søknaden fikk han beskjed om at han ville få etterbetalt trygd når/hvis den ble innvilget. Det gikk 5 måneder før han mottok sin første trygdeutbetaling og han regnet med etterbetalingen. I stedet fikk han beskjed om at NAV har endret praksis og at de ikke lenger etterbetaler trygd fra uføretidspunktet.
Er dette riktig praktisering av regelverket?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg forstår det slik at spørsmålet dreier seg om fra hvilket tidspunkt en uførepensjon skal utbetales. Dette er nærmere regulert i folketrygdloven § 22-12.

Det er et vilkår for å få innvilget uførepensjon at man har gjennomgått hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak. De fleste som får innvilget uførepensjon vil dermed tidligere ha mottatt sykepenger og/eller arbeidsavklaringspenger.

For perioder der en har rett til sykepenger, vil en få etterbetalt den delen av uførepensjonen som eventuelt overstiger nivået på sykepengene. For perioder der personen har hatt rett til arbeidsavklaringspenger, blir det ikke utbetalt uførepensjon. Sistnevnte bestemmelse kom inn i folketrygdloven med virkning fra 1. januar 2004. Tidligere ble uførepensjon etterbetalt for hele perioden med rehabiliterings- og attføringspenger (som fra 1. mars 2010 ble erstattet av arbeidsavklaringspenger), men med fradrag for det som allerede var utbetalt i form av midlertidige ytelser. Som det går fram av Ot. prp. nr. 10 (2003–2004) om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover, fant departementet det prinsipielt uheldig å etterbetale en eventuelt overskytende pensjon for tidsrom hvor vedkommende allerede har mottatt en ytelse til livsopphold. Stortinget sluttet seg til dette.

Personer som ikke har mottatt sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden, vil som hovedregel få utbetalt uførepensjon fra og med måneden etter uføretidspunktet. Uføretidspunktet er det tidspunktet da personen fikk inntektsevnen nedsatt med minst halvparten pga. en varig sykdom, skade eller lyte.