Skriftlig spørsmål fra Lars Myraune (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1554 (2010-2011)
Innlevert: 01.06.2011
Sendt: 03.06.2011
Besvart: 10.06.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Lars Myraune (H)

Spørsmål

Lars Myraune (H): Vil samferdselsministeren ta initiativet til at reglene for karantenetid ved prøve til førerkort klasse C endres?

Begrunnelse

Reglene er slik i dag at hvis kandidaten ved teoretisk prøve har en feil for mye får han en karantenetid på 14 dager før ny prøve kan avlegges. Det er ikke uvanlig at enkelte teoretiske spørsmål blir misforstått. Samtidig kan han ikke avlegge praktisk prøve i karantenetiden. Etter hva jeg har erfart ble ordningen innført for klasse B etter et at det ble registrert svært stor strykprosent. Enkelte dro fra sted til sted og tok prøven inntil de lyktes. Dette er ikke tilfelle for kandidater til klasse C som gjerne langt hjemmefra tar den teoretiske og praktiske opplæringen ved en trafikkskole. Disse trafikkskolene finnes det ikke mange av i landet. Stjørdal-Meråker Trafikkskole er en av disse som har elever fra hele landet. Dessuten har de mange elever fra Forsvaret. Utdanningen er et ledd i en utdanningsmodul ved krigsskolene. En slik utsettelse er svært problematisk for utdanningsløpet ved skolene. De private kandidatene tar de denne utdanningen for å skaffe seg en jobb. Ingen blir gående ved skolen i 14 dager etter at de har fått en feil for mye på prøven i påvente av å kunne ta ny prøve. Hvis de kunne avlegge den praktiske prøven på tross av feil i teoriprøven, kunne de ta den teoretiske prøven nærmere hjemstedet. Det er mange steder i landet man kan avlegge en teoretisk prøve. En slik ordning er etter hva jeg har skjønt gjennomført for ambulansesjåfører.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Karantenetid etter ikke bestått teoretisk og praktisk førerprøve ble innført 1. mars 2004. Formålet var å bidra til at kandidaten skulle forberede seg godt til prøven, slik at den kunne bestås på første forsøk. Det var også en målsetting å motvirke at kandidater gikk opp til eksamen flere ganger etter hverandre, med liten mulighet til å gjøre noe med kunnskapsnivået før ny prøve ble avlagt.

Det er viktig å minne om at en kandidat som ikke består førerprøven i klasse C har minst 8 feil. Ved en ikke bestått prøve er det derfor behov for å bedre kunnskapsnivået. Det er lite sannsynelig at de 8 feilene kommer bare på bakgrunn av misforståelser. Karantenetid er derfor for de aller fleste kandidater nyttig og riktig.

Det er spesielt i forbindelse med intensivopplæring at karantenetid skaper utfordringer for trafikkskole og kandidat. Utfordringen er opplæring kan være tilbudt som en pakke, som skal kunne gjennomføres innen et gitt tidsrom. Dette gjør at individualisering av opplæringen for den enkelte elev blir krevende og at tidsrammen som settes for kurset, ofte ikke ivaretar behov for de som trenger ytterligere opplæring.

Når det gjelder muligheten for å kunne gjennomføre praktisk prøve, uten bestått teoriprøve, er det lagt til rette for en slik løsning for prøver i forbindelse med kompetansebevis for utrykningskjøring. Grunnen til at utrykningskjøring har fått denne særordningen, er de spesielle rammevilkårene som opplæring og prøve i utrykningskjøring har. Kompetansebevis for utrykningskjøring er ikke en førerkortklasse, og kan derfor ikke sammenlignes med vanlig føreropplæring. Denne ordningen vil bli evaluert.

Det overordnede målet med føreropplæring og førerprøve er å sikre kompetente og trafikksikre førere i alle klasser. Dette ivaretas best ved at det legges til rette for en opplæring som ivaretar gode prinsipper for opplæring som innlæring over tid og individuelt tilpasset undervisning. For å ivareta intensjonene med opplæring og prøve, finner jeg det nå ikke riktig å endre ordningen med karantenetid. I helt spesielle tilfeller åpner regelverket imidlertid opp for dispensasjon fra kravet til karantenetid dersom det foreligger særlige tungtveiende grunner.