Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1558 (2010-2011)
Innlevert: 01.06.2011
Sendt: 03.06.2011
Besvart: 15.06.2011 av justisminister Knut Storberget

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Hva var politidekningen, målt i antall politiårsverk per 1000 innbyggere, i hvert enkelt politidistrikt i 2005, og hva er tilsvarende politidekning i hvert enkelt politidistrikt i 2011, alternativt nyeste tilgjengelige tall?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det har vært en stor økning av antallet årsverk i politiet og påtalemyndigheten de siste årene. Tall fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) (fra Statens sentrale tjenestemannsregister) viser en økning på 1 915 årsverk fra 1. mars 2005 til 1. oktober 2010, jf. følgende tabell:

1. mars 2005 1. mars

2006 1. mars

2007 1. mars

2008 1. mars

2009 1. mars

2010 1. okt

2010

Årsverk i politi og påtalemyndigheten

12 258

12 716

12 895

13 150

13 350

14 104

14 173

Det vises også til Prop. 1 S (2010-2011) for Justisdepartementet (side 215), hvor bemanningsoversikten over de siste tre årene framgår.

Ved innhenting av oversikt over bemanningen fordelt etter stillingstyper som det er nødvendig å ha for å besvare dette spørsmålet, har Politidirektoratet innhentet opplysninger fra politidistriktene og særorganene over antallet budsjetterte årsverk. Disse tallene kan derfor avvike noe fra tallene som Justisdepartementet mottar fra FAD.

Tabellen under viser beregnet politidekningsgrad for ulike politidistrikter pr februar 2006 og oktober 2010. Det er ennå ikke utarbeidet oversikt for 2011. Politidekningen er beregnet ut i fra antallet budsjetterte årsverk slik disse er innrapportert fra politidistriktene (polititjenestemannsstillinger).

Den enkelte politimester har budsjettansvaret i sitt distrikt, og står fritt til å avgjøre om tildelt bevilgning skal disponeres til lønn, drift eller investeringer.

Politistillinger i særorganene kommer i tillegg til de tall som er beregnet for hvert distrikt.

Politidekning Budsjetterte årsverk

Innrapporteringsdato feb.06 okt.10 feb.06 okt.10Oslo 3,06 2,89 2458 2610

Østfold 1,54 1,63 492 580

Follo 1,29 1,09 300 303

Romerike 1,47 1,42 525 598

Hedmark 1,39 1,13 375 372

Gudbrandsdal 1,48 1,44 132 145

Vestoppland 1,31 1,34 199 216

Nordre Buskerud 1,45 1,39 163 167

Søndre Buskerud 1,42 1,33 355 415

Asker og Bærum 1,44 1,3 377 358

Vestfold 1,51 1,43 454 486

Telemark 1,73 1,67 406 437

Agder 1,53 1,47 544 588

Rogaland 1,39 1,27 589 658

Haugaland og Sunnhordaland 1,21 1,17 240 256

Hordaland 1,51 1,31 848 891

Sogn og Fjordane 1,3 1,19 188 189

Sunnmøre 1,21 1,13 213 226

Nordmøre og Romsdal 1,44 1,4 234 248

Sør-Trøndelag 1,44 1,35 530 583

Nord-Trøndelag 1,49 1,51 285 311

Helgeland 1,71 1,73 175 188

Salten 1,45 1,39 167 183

Midtre Hålogaland 1,58 1,61 266 279

Troms 1,57 1,59 272 309

Vestfinnmark 1,98 1,97 98 132

Østfinnmark 3,81 3,27 166 152

For øvrig vises det til at det som følge av nye arbeidstidsbestemmelser for politiet fra 1. oktober 2009, har vært en økning i arbeidstiden med 1 time for om lag 9 000 ansatte. Dette representerer en ressursøkning på anslagsvis 230 årsverk. Ved opprettelsen av 460 sivile stillinger i 2009 ble det frigjort om lag 280 polititjenestemenn fra administrative oppgaver til operative oppgaver. Til sammen utgjør dette om lag 500 årsverk med økt politiinnsats som ikke kommer fram i tabellen over.

Det vises også til at opptaket på Politihøgskolen har økt betydelig i senere år. I 2007 og 2008 ble det tatt opp 432 studenter og i 2009 var opptaket 552 studenter. I 2010 var opptaket 720 studenter og et tilsvarende høyt opptak er foreslått i 2011. Politihøgskolen er en treårig utdanning, så det tar tid fra opptaket økte til det blir flere ansatte i politiet. Nedgangen i politidekningen skyldes lave studentopptak under Bondevik II-regjeringen. Pga. de store opptak som er foretatt nå, forventes derfor politidekningen å bli høyere framover.