Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1562 (2010-2011)
Innlevert: 03.06.2011
Sendt: 03.06.2011
Besvart: 10.06.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kan samferdselsministeren bidra til at jernbaneverket prioriterer denne oppgaven slik at gleden ved aktiv bruk av gammelt togmateriell som kulturminne også blir tilgjengelig denne sesongen?

Begrunnelse

Her i Norge er vi så heldige at frivillige organisasjoner driver levende kulturminnevern ved å drive trafikk med gammelt togmateriell på flere banestrekninger, også strekninger som er i daglig kommersiell bruk. Av praktiske hensyn er driftskonsesjonen for denne trafikken lagt til jernbaneverket.
Etter det Venstre blir fortalt, er det for tiden midlertidig kjørestopp for museumstog fordi en del nødvendig dokumentasjon, under jernbaneverkets eget ansvar, ikke er på plass. Det dreier seg om analyser, og dokumentasjon av disse, og berører ikke tilstanden til materiellet eller personellkompetansen til. Oppgaven synes å være overkommelig og lite ressurskrevende. Dersom disse frivillige organisasjonene skal få anledning til å kjøre tog denne sesongen haster det med å få denne dokumentasjonen på plass. I tillegg til verdien av levende kulturminner, viser saken også betydningen av frivillig innsats drevet av entusiasme. Slik aktivitet skaper også positiv interesse for jernbane i seg selv, og er derfor viktig også for satsingen på moderniseringen av jernbanen. Derfor må offentlige myndigheter, i dette tilfellet jernbaneverket, evne å hjelpe fram slik aktivitet samtidig som kravene til sikker drift ivaretas.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg er enig i at det er prisverdig at frivillige organisasjoner driver levende kulturminner. Dette gjelder bl.a. museumstogkjøringen. Kjøringen av veterantogene som foregår på det offentlige jernbanenettet er på tilsvarende måte som annen ordinær togtrafikk, pålagt krav om å ha lisens og sikkerhetssertifikat. Denne typen jernbanevirksomhet er også underlagt tilsyn fra Statens jernbanetilsyn (SJT) for å sikre at virksomheten utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser og i henhold til fastlagte sikkerhetskrav som gjelder for alle togselskap.

Det er Jernbaneverket v/Norsk jernbanemuseum som har lisens og sikkerhetssertifikat for kjøring av museumstog på det norske jernbanenettet. De frivillige organisasjonene har avtaler med Jernbaneverket v/Norsk jernbanemuseum for å kunne kjøre på deres lisens og sikkerhetssertifikat. SJT har nylig gjennomført en revisjon av museumstogkjøringen som avdekket flere avvik i styringssystemet for denne typen togkjøringer. Da det tar tid å få lukket avvikene har Jernbaneverket meldt tilbake til SJT at det ikke kan tillate kjøring av musumstog på det offentlige jernbanenettet før avvikene er lukket og all nødvendig dokumentasjon er oversendt til SJT.

Det er viktig å sikre at også denne typen virksomhet foregår på en betryggende måte og ivaretar sikkerheten for de reisende, for de som arbeider om bord i togene og at den ikke er en uakseptabel risiko for annen jernbanevirksomhet som foregår på de samme jernbanestrekningene.

Jeg har fått opplyst at Jernbaneverket regner med å få oversendt dokumentasjonen til SJT i nærmeste framtid i håp om at det skal være mulig å kunne starte opp museumstogkjøringen i løpet av denne måneden.