Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1566 (2010-2011)
Innlevert: 06.06.2011
Sendt: 07.06.2011
Besvart: 15.06.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Hvilke planer foreligger for sikring av planoverganger, hvordan er disse fulgt opp og realisert, og hvilke initiativ har statsråden tatt for å øke sikkerheten ved krysning av jernbanespor?

Begrunnelse

Krysning av jernbanespor er en sikkerhetsutfordring flere steder i landet. På landsbasis er det over 3.000 usikrede planoverganger. I tillegg forekommer det også ulovlig krysning av jernbanespor.
Derfor er det viktig at man fra myndighetenes side har planer og vurderinger for hvilke tiltak som er nødvendige for å øke sikkerheten, både på kort og lang sikt. Dette har stor betydning for de som bor langs jernbanelinjene, for gående, syklende og kjørende som må krysse jernbanespor og for alle som arbeider innen jernbanesektoren,
Selv om antallet krysningsulykker ikke utgjør et stort antall, er de likevel svært alvorlige fordi dødeligheten er høy i disse ulykkene. Dette så vi et tragisk eksempel på fredag 3. juni hvor en 16 år gammel gutt mistet livet ved krysning av en usikret planovergang ved Hokksund i Øvre Eiker kommune.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er om lag 3 166 planoverganger på de deler av jernbanenettet som har regulær trafikk, og omlag 347 planoverganger på deler av jernbanenettet uten regulær trafikk, totalt om lag 3 500 planoverganger på hele jernbanenettet. Av dette er om lag 325 planoverganger knyttet til offentlig veg. De siste 10 årene har det vært gjort et betydelig arbeid med å sikre og sanere planoverganger, og det er gjennomført nye tiltak på over 1000 planoverganger

Jernbaneverket gjennomfører en rekke tiltak for å sikre og sanere planovergangene. Planovergangstiltakene omfatter et spekter av tiltak fra de enkle tiltak som siktforbedring og ringerutiner, til nedleggelse gjennom vegutløsning og/eller bygging av overgangsbru/undergang.

I 2010 gjennomførte Jernbaneverket rundt 230 forskjellige tiltak med smått (skilting, vegetasjonsrydding, øvrige vei- og siktutbedrende tiltak) og stort (om lag 30 saneringer av planoverganger). I 2011 er det planlagt gjennomført rundt 120 forskjellige tiltak (om lag 40 saneringer, skilting, vegetasjonsrydding, øvrige vei og siktutbedrende tiltak, holdningsskapende arbeid mm). Jernbaneverket jobber også med å utvikle nye tiltak og er nå i oppstartsfasen med en ny generasjon veisikringsanlegg.

Midler til sikringstiltak på planoverganger inngår i programområdet «Sikkerhet og miljø» som spesifiseres på Jernbaneverkets budsjett, kap. 1350, post 30 Investeringer i linjen. I Nasjonal transportplan 2010-2019 er det lagt opp til å bruke om lag 70 mill. pr. år til planovergangstiltak, innenfor en samlet årlig avsetting til programområdet sikkerhet og miljø på 205 mill. kr.

Tiltak på de ulike planovergangene prioriteres og gjennomføres etter en samlet risikovurdering og i forhold til gjeldende regelverk. Det legges vekt på å velge de tiltak som samlet sett gir best risikoreduksjon innenfor disponible bevilgninger. Dette betyr at planoverganger med dårlige utforming og mye trafikk blir prioritert med større tiltak framfor tiltak på planoverganger med bedre utforming og mindre trafikk. Målsettingen er å få mest mulig sikkerhet igjen for de pengene som brukes til dette formålet.