Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1567 (2010-2011)
Innlevert: 06.06.2011
Sendt: 07.06.2011
Besvart: 15.06.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): I Norge i dag har vi ca. 72 tusen arbeidsledige. Av og til er også noen av disse syke og trenger oppfølging i sitt sykefravær. Men det spesielle er at de ikke har en formell arbeidsgiver å forholde seg til. Det er da kun Nav som er nærmest den sykemeldte da den allerede er en aktør som den sykemeldte arbeidsledige forholder seg til.
Er statsråden sikker på at disse sykemeldte arbeidsledige som går på dagpenger blir godt nok ivaretatt som sykemeldte nå og videre når den nye lovendringen iverksettes?

Begrunnelse

I dag så har en ca. 72 tusen arbeidsledige i landet. Disse har dessverre ingen konkret arbeidsgiver å forholde seg til. Den nærmeste som har oppfølging er Nav og da i den situasjonen de er som arbeidsledig. Men av og til så er også noen av disse syke. Og trenger oppfølging når det gjelder prosessen videre som sykemeldt. Det er da nærmest å tro at det er Nav som må stå for den delen av oppfølgingen også når det gjelder denne gruppen. Og Nav blir da som en arbeidsgiver med dennes plikter å gjøre.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Det var om lag 225 000 sykepengetilfeller i 4. kvartal 2010. Blant disse var 5 196 arbeidsløse med dagpengerettigheter.

For sykmeldte uten arbeidsforhold har Arbeids- og velferdsetaten et hovedansvar for oppfølgingen. Dette omfatter blant annet personer som har gått ut en kontraktsperiode eller et vikariat mens de mottar sykepenger. Det kan også omfatte registrerte arbeidssøkende som har blitt sykmeldte, eksempelvis dagpengemottakere.

Arbeids- og velferdsetaten har utarbeidet retningslinjer for oppfølgingsvedtak i etaten, jf. arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 14a. Disse retningslinjene omhandler også oppfølgingen av sykmeldte uten arbeid. Oppfølgingsvedtak iverksettes senest etter 12 ukers sykmelding og må sees i sammenheng med vedtak om fortsatt rett til sykepenger, jf. folketrygdloven § 8-7. Aktivitetsplan etter § 14a ivaretar kravet om oppfølgingsplan for disse brukerne. Retningslinjene presiserer at det bør vurderes om den sykmeldte har behov for oppfølging og oppfølgingsvedtak også før 12 uker. Denne vurderingen må blant annet baseres på den sykmeldtes helsetilstand og mulighet til å delta.

Det er etter Riksrevisjonens undersøkelse av Arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte (Dokument 3:5 (2010-2011)) blitt satt fokus på oppfølging av sykmeldte uten arbeidsgiver. Som jeg sa under stortingsbehandlingen 21. mars 2011, er sykmeldte som mister arbeidsgiver en gruppe som har høy risiko for overgang til varige trygdeytelser. Dette er en gruppe som må prioriteres særskilt, og som tilhører gruppen av sykmeldte som trenger oppfølging tidlig i sykmeldingsperioden. Blant annet på denne bakgrunn har departementet i tildelingsbrevet for 2011 bedt Arbeids- og velferdsdirektoratet om å rapportere særskilt på oppfølgingen av sykmeldte uten arbeidsgiver.

Jeg viser til at jeg i under debatten om Prop. 89 L den 6. juni 2011 sa at jeg ville komme tilbake til Stortinget på en egnet måte angående oppfølgingen av sykmeldte uten arbeidsgiver. Jeg tar sikte på å redegjøre for status i etatens arbeid rettet mot denne gruppen i Prop. 1 S (2011-2012).