Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1568 (2010-2011)
Innlevert: 06.06.2011
Sendt: 07.06.2011
Besvart: 09.06.2011 av justisminister Knut Storberget

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Hvor store kostnader mener statsråden det er rimelig at små lokale festivaler, studentsamlingssteder og puber skal ha per ansatt ved å utdanne ordensvakter etter de nye kravene fra regjeringen?

Begrunnelse

Justisdepartementet har utarbeidet ny forskrift om vaktvirksomhet, som forutsatt ved Stortingets behandling av vaktvirksomhetsloven i 2009. Ved komiteens behandling uttrykte Høyre bekymring for kostnadene de nye utdanningskravene for ordensvakter ville medføre for små lokale festivaler, studentsamlingssteder og puber, samt for andre bedrifters egenvakthold.
De nye forskriftene medfører svært omfattende krav til utdanning for blant annet ordensvakter. For mange små aktører medfører kravene store utgifter. Det er stor risiko for at mange erfarne ordensvakter kommer til å slutte som ordensvakter, fordi de ikke ønsker å gjennomføre de mange kursene de nye kravene medfører.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det er viktig at personer som jevnlig kommer opp i konfliktsituasjoner i arbeidet sitt –

og hvor de involverte også i mange tilfeller er påvirket av alkohol – har god basiskunnskap om hvordan de skal håndterer slike situasjoner. Såfremt små lokale festivaler, studentsamlingssteder og puber mener de trenger ordensvakter, eller er pålagt å ha det, så skal også disse kunne håndtere utfordringene som ligger til jobben. Det gjelder ikke bare i forhold til individene som kommer i kontakt med ordensvakten, men også i forhold til egen sikkerhet. Situasjoner løst på feil måte kan lett utvikle seg til hendelser som kunne vært unngått ved rett håndtering. Dette er ikke mindre viktig på små utesteder enn på større utesteder.

Ved behandlingen av endringene i vaktvirksomhetsloven var det enighet i Stortinget om at de som er rene ordensvakter må tilfredsstille kravene som angis i loven. Dermed omfattes også denne store og viktige gruppen vakttjeneste av kvalitetstenkningen som ligger bak det oppgraderte regelverket. De får en standardisert opplæring som skal gjennomføres i opplæringsforetak underlagt systematisk kontroll. De skal være ansatt i virksomhet med oversiktlige ansvarsforhold og underlegges årlig vandelskontroll. Dette er ikke urimelige krav.

Hvor mye det helt konkret vil koste utestedene å tilpasse seg lovendringene avhenger av en rekke faktorer. Hvor mange ordensvakter trenger de? Hvordan er de ulike tjenestene organisert – hva er vakttjeneste og hva er rene servicetjenester som ikke omfattes av regelverket? Hvilken kompetanse har de allerede blant de ansatte? Hvordan skal ny ordensvaktopplæring gjennomføres? Svarene på de tre første spørsmålene har utestedene selv mulighet til å påvirke, eventuelt sammen med lokalt politi. Det siste spørsmålet er delvis besvart i den nye forskriften, hvor det gis regler om blant annet forenklet opplæring for ordensvakter. Detaljene om læreplaner og gjennomføring skal utredes av en arbeidsgruppe under ledelse av Politidirektoratet. Arbeidsgruppen nedsettes i disse dager, og skal på dette punktet ha deltakelse fra en bredt sammensatt referansegruppe bestående av Nærings- og handelsdepartementet, NHO Reiseliv, Norsk Studentorganisasjon, Norsk Rockforbund, Norges Ordensvakt forbund og utvalgte politidistrikt.

Det er viktig med kontinuerlig tilgang til kvalifiserte ordensvakter. Det er derfor også både i forskriftsarbeidet og i mandatet til arbeidsgruppen lagt betydelig vekt på å utvikle overgangssystemer og tilrettelegge for løsninger som kan sikre forsvarlig kompetanse gitt de geografiske, kapasitetsmessige og økonomiske realitetene.