Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1571 (2010-2011)
Innlevert: 06.06.2011
Sendt: 07.06.2011
Besvart: 15.06.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Kan statsråden bekrefte eller avkrefte at det eksisterer planer, formelle eller uformelle, som ikke er kjent for offentligheten om å kutte i fødetilbudet ved sykehusene i Harstad og Narvik, og kan hun forsikre innbyggerne i disse byene at fødetilbudet, også etter høstens valg, vil forbli minst på dagens nivå?

Begrunnelse

Jeg viser til oppslag i Harstad Tidende 4. juni hvor det hevdes at det eksisterer en ”hemmelig plan for kutt på føden i Harstad og Narvik”. Følgende fremgår i ingress på første side: ” Ingen vil si det offentlig, men planene beredes: Etter valget skal det kuttes i fødetilbudet i Hålogaland”. Det fremgår videre av artikkelen på side 4 og 5 i avisen: ” Den politiske ledelsen i helse- og omsorgsdepartementet vil legge ned fødeavdelingene i Harstad og Narvik.” Hvis dette er riktig bør den ansvarlige statsråd ha kunnskap om det, eller skaffe seg slik kunnskap. Det er svært uheldig at det hersker usikkerhet rundt et så viktig tilbud som dette i de lokalsamfunnene det berører.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I henhold St. meld. nr. 12 (2008-2009) En gledelig begivenhet jf. Innst. S. nr. 240 (2008 2009), vedtok Stortinget å pålegge de regionale helseforetakene å utarbeide en flerårig helhetlig og lokalt tilpasset plan for fødetilbudet i regionene sammen med berørte kommuner. Planene skulle også omfatte svangerskaps- og barselomsorg.

Helsedirektoratet har gitt ut veilederen Et trygt fødetilbud – Kvalitetskrav til fødselsomsorgen. Veilederen stiller krav til seleksjon av fødende, bemanning og kompetanse ved fødeinstitusjoner. Det har fra departementets side vært en forutsetning at de regionale planene for svangerskap, fødsels- og barselomsorg og Helsedirektoratets arbeid med veilederen skulle sees i sammenheng.

Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt Regional plan for helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg for Helse Nord – konsekvenser av forslag til nasjonale kvalitetskrav datert 12. november 2010. Planen omfatter første trinn i en planprosess og synliggjør konsekvensene av de nasjonale kvalitetskravene for Helse Nord. Trinn to vil innebære beslutninger om organiseringen av virksomheten.

Jeg er kjent med at styret for Helse Nord RHF den 24. mars 2011 behandlet sak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord – videre arbeid. Styret vedtok å utarbeide en regional tiltaksplan for å utvikle fødselsomsorgen der utdanning, rekruttering og stabilisering av tilgang på fagpersoner vil være de mest sentrale emner. Det skal utarbeides et høringsnotat som skal sendes på en bred høring.

Nasjonal helse- og omsorgsplan slår fast at nærhet til føde- og barselomsorg er viktig. Helse Nord RHF har opplyst meg om at det ikke foreligger noen planer om å kutte i fødetilbudet ved sykehuset i Harstad eller Narvik. Det har imidlertid vært utfordringer knyttet til å ha gynekologer tilsatt i alle stillinger ved de to sykehusene. For å sikre forsvarlig drift har man derfor vært avhengig av innleie og stafettordninger fra Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø.