Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1573 (2010-2011)
Innlevert: 06.06.2011
Sendt: 07.06.2011
Besvart: 15.06.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I forbindelse med fremleggelsen av den studien som den tverrdepartementale gruppen har utarbeidet hva gjelder fiskefusk så er det nok en gang kommet en debatt knyttet til om den straffen som brukes i disse sakene er tilstrekkelig. I den forbindelse har statsråden i en uttalelse i Fiskeribladet Fiskaren 3. juni konstatert at det skal slås hardt ned på alle tilfeller av fiskefusk.
Hvilke nye virkemidler er det statsråden vurderer å ta i bruk hvis statsråden mener at inndragning og bøter ikke er tilstrekkelig?

Begrunnelse

Det er viktig at man kommer alle former for fiskefusk og overfiske til livs all den tid at det er viktig at man har god kontroll på den biomasse man faktisk tar ut av de enkelte bestander. Vi har sett en ny debatt blusse opp etter at et tverrdepartementalt utvalg har lagt frem en studie over det de kaller "organisert fiskerikriminalitet i et nordatlantisk perspektiv". Dette er en rapport som ikke er utarbeidet av personer knyttet til, eller har inngående kompetanse innen fiskerinæringen, men er utarbeidet av professor Ole Georg Christoffersen som er cand. polit ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved UiO. Rapporten er betalt av Fiskeri- og kystdepartementet. Slik det fremkommer av artikkelen oi Fiskeribladet Fiskaren har rapporten som utgangspunkt å se på om de straffereaksjoner som benyttes virker eller ikke. Norske fiskere er i all hovedsak meget lovlydige og seriøse aktører som er meget godt inneforstått med at dersom en jukser eller begår denne former for fiskekriminalitet så vil dette bli straffet relativt hardt.
Det kan imidlertid være slik at risikoen for å bli oppdaget i enkelte områder er relativt lav, all den tid at Kystvakten har begrenset med ressurser. Det er derfor viktig at man sikrer at Kystvakten har tilstrekkelig med midler til å kunne foreta hyppige kontroller. Når det gjelder spørsmålet om dagens sanksjoner faktisk virker etter hensikten så må det kunne forventes at stastråden først går i dialog med næringen før en uttaler seg relativt konkluderende i mediene i denne saken da dette er med på å stemple en hel næring som gjør sitt ytterste for å følge gjeldende regler og forskrifter.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Representanten Nesvik viser i sin begrunnelse til rapporten ”Organisert fiskerikriminalitet i et nordatlantisk perspektiv”, som er skrevet av Jan Georg Christophersen på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet. Som det fremgår av rapportens forord, tar den sikte på å ”vise hvordan kriminelle i og utenfor fiskerinæringen benytter organisering som virkemiddel ved lovbrudd”.

I likhet med representanten Nesvik er mitt hovedinntrykk at norske fiskere i all hovedsak er lovlydige og seriøse næringsdrivende. Det gjør det enda viktigere at ikke enkeltaktører får mulighet til å ødelegge omdømmet og svekke ressursgrunnlag for en hel næring. Derfor må kontrollmyndighetene jobbe systematisk og koordinert for å avdekke slik kriminalitet, på dette området som innenfor andre samfunnsområder. Jeg har derfor i ulike fora de siste årene snakket åpent om de utfordringer både fiskeriforvaltningen og næringen har i å bekjempe fiskerikriminalitet.

Fiskerikriminalitet er et betydelig problem internasjonalt, og gjør det vanskelig å gjennomføre bærekraftig forvaltning av bestandene. Det har vi erfart også i våre nærområder. Dette går ut over ressursgrunnlaget og inntektene til lovlydige fiskere og ansvarlig fiskeindustri, og påvirker konkurranseforholdene i næringa. De siste årene har vi fått på plass en rekke nye tiltak som allerede har gitt gode resultater, og vi har fått bukt med de store problemene i Barentshavet.

Det betyr likevel ikke at jobben er gjort. Ulovligheter i fiskeriene forekommer fremdeles, også i Norge, og ulovlig fiske og annen fiskerikriminalitet krever kontinuerlig oppmerksomhet.

Generelt er jeg opptatt av at vi skal ha et sanksjonssystem for overtredelser av fiskeregelverket som er både effektivt og rettferdig, og som bidrar til at reaksjonen kan tilpasses overtredelsens alvorlighetsgrad. Et slikt sanksjonssystem bør bestå av flere reaksjonstyper enn straff. Fiskeri- og kystdepartementet arbeider nå med forslag til forskrift om lovbruddsgebyr ved overtredelser av havressursloven. Forskriften skal blant annet legge til rette for at forvaltningen kan ilegge lovbruddsgebyr som et alternativ til en mer belastende straffeforfølgning. Lovverket gir også adgang til å nytte midlertidig eller permanent tilbakekall av fisketillatelser som sanksjon, og dette er en mulighet som har vært og vil bli nyttet.

Hovedpoenget er at fiskerikriminalitet ikke kan aksepteres, og straffenivået må gjenspeile dette.