Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1575 (2010-2011)
Innlevert: 07.06.2011
Sendt: 07.06.2011
Besvart: 15.06.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Hvem mener helse- og omsorgsministeren prinsipielt skal ta kostnadene ved fordyrende vedtak som foretaksmøte påfører helseforetak?

Begrunnelse

Helse Førde er pålagt å drive innenfor gitte økonomiske rammer. Styret i Helseforetaket mener at dette ikke er mulig uten at de foretar endringer i foretakets tilbudsstruktur. Etter en lengre prosess så kommer de frem til en struktur som de mener ivaretar både faglige og økonomiske krav. Denne blir først justert noe av det regionale helseforetaket og så videre justert av Foretaksmøte.
De økonomiske kravene er opprettholdt. Den delen av strukturen som er berørt av foretaksprotokollen er gjennom denne prosessen "fredet" av eier. Det eneste alternativet Helse Førde da har er å foreta den økonomiske innsparingen på tilbud ved sykehuset i Førde.
Hvis det økonomiske ansvaret overføres til de regionale helseforetaket så vil det være de andre foretakene i regionen som får mindre ressurser og må betale for Regjeringens vedtak.
Denne prosessen reiser prinsipielle spørsmål om Regjeringens økonomiske ansvar når en gjennom foretaksmøte pålegger foretak å opprettholde en spesiell struktur.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: De regionale helseforetakene har et helhetlig ansvar for drift og investeringer innenfor de økonomiske rammer Stortinget bevilger. Innenfor disse rammene er de regionale helseforetakene ansvarlige for å sikre befolkningen i sin region tilgang på gode og likeverdige spesialisthelsetjenester. Foretaksmøtet stiller resultatkrav til det regionale helseforetaket, ikke til det enkelte helseforetak i regionen. Det er et ansvar som ligger hos det regionale helseforetaket.

Denne regjeringen har gjennom de siste årene bedret de økonomiske rammebetingelsene for de regionale helseforetakene, blant annet ved årlig vekst i rammene og gjennomføring av ny inntektsmodell ved bevilgningsøkning i stedet for omfordeling av midler mellom de regionale helseforetakene.

Jeg har som helseminister det øverste politiske ansvaret for helsetjenestene. Jeg vil derfor i foretaksmøtene gjøre de vedtak jeg mener er nødvendig for å gjennomføre Stortingets vedtak og Regjeringens politikk for å sikre et best mulig helsetilbud.

Når det gjelder de endringer som nå er vedtatt i Helse Førde HF vil jeg legge til at regjeringen også har foreslått å etablere et treårig prosjekt ved Nordfjord sjukehus. Regjeringen har foreslått å bevilge 25 mill. kroner til prosjektet i 2011, og denne saken er nå til behandling i RNB 2011.