Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1576 (2010-2011)
Innlevert: 07.06.2011
Sendt: 07.06.2011
Besvart: 17.06.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil samferdselsministeren bekrefte eller avkrefte om regjeringen står bak uttalelser fra prosjektleder Kirsten Teglet Bryne hos Statens Vegvesen der hun eksempelvis tar til orde for dårligere veistandard, trangere veier og dyrere parkering for å begrense trafikkøkningen og tvinge folk til å bruke kollektivtransport?

Begrunnelse

Ifølge oppslag på NRK Rogaland 31. mai kommer prosjektleder hos Statens vegvesen Kirsten Tegle Bryne med en rekke oppsiktsvekkende uttalelser.
Vegvesenet er en av instansene som skal forsøke å holde tritt med trafikkutviklingen. En del strekninger har blitt bygget ut de siste årene og flere er planlagt, men et sted må det bli stopp, hevder Vegvesenets prosjektleder ifølge NRK.
"Vi liker å bygge vei, men nå planlegger vi å ikke gjøre veistandarden altfor god", hevder prosjektlederen.
"Vi kan ikke bygge ut veier med fire felt over alt slik at folk tar bilen. Det må bli så trangt at folk finner det hensiktsmessig å ta kollektivtransport", forklarer hun.
Derfor vil vegvesenet tenke mer på kollektivtilbud og sykkelstier enn de har gjort frem til nå. Det haster derfor med å gjøre kollektivtrafikken bedre, men samtidig er ikke det nok. Køprising og betaling for parkering kan heller ikke unngås.
Vegvesenets prosjektleder mener også at vi tjener for godt i Rogaland.
Det er for billig og behagelig å kjøre bil, det er for lite veiprising og for lite prising av parkeringsplasser. Vi setter oss gjerne inn i en bil og koser oss med å høre på radio, i stedet for å stue oss sammen på en buss eller på et tog, påpeker hun.
Det kan dessverre se ut som slike holdninger har preget regjeringens samferdselspolitikk de senere år og det er derfor viktig å få avklart om dette nå faktisk er regjerings uttalte målsettinger.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Den 1. februar i år la Statens vegvesen fram sin hovedrapport fra utredningsfasen til NTP 2014 – 2023. I denne rapporten er SSBs prognoser og forventninger om en sterk befolkningsvekst fram mot 2040 omtalt. Inntekter, folketall og internasjonal handel forventes å øke kraftig i denne perioden. Den økonomiske veksten kan gi en trafikk- vekst som bl.a. står i konflikt med klimamålene.

Utfordringen knyttet til befolkningsveksten blir størst i byene, der folketallet øker mest og der trafikkbelastningen allerede er tyngst. Dersom krav til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø skal oppfylles, er det behov for kapasitetsøkning i transport- infrastrukturen. Så mye som mulig av trafikkveksten i de større byregionene bør tas av kollektivtrafikk i tillegg til gjennom mer gange og sykling. Dette krever en samordnet areal- og transportplanlegging, en vesentlig større kapasitet i kollektivtrafikken, bedre tilbud til gående og syklister og restriksjoner mot veksten i biltrafikken. Dyrere parkering i sentrumsområder og køprising er eksempler på slike restriksjoner. Det er solid faglig dokumentasjon på at bedre tilbud mht miljøvennlig transport ikke er nok til å få til en overgang fra bil til miljøvennlige transportformer, og at restriksjoner på bilbruken er nødvendig i tillegg.

For å møte den store folkeveksten anbefaler Statens vegvesen å bygge gode veger, samtidig som det legges til rette for økt bruk av miljøvennlige transportformer. Staten, Rogaland fylkeskommune og kommunene på Nord-Jæren må sammen skape et godt kollektivtilbud og gode gang- og sykkelforbindelser for å få folk til å velge bort bilen. I det aktuelle intervjuet var det etter det departementet har fått opplyst fokus på innfarts- vegene til Stavangers bykjerne og de utfordringene og valg av virkemiddel som man her står overfor – ikke standardvalg for vegnettet generelt. I intervjuet ble det presisert at Statens vegvesen har lagt fram en faglig utredning, og at det er opp til politikerne å ta beslutninger.

Gjennom NTP 2010 – 19 har Regjeringen lagt til grunn at det settes i verk en rekke tiltak for å bidra til å dempe de transportmessige konsekvensene av befolkningsveksten i byområdene. Regjeringen vil føre en transportpolitikk som bidrar til å stimulere kommuner og fylkeskommuner til å ta i bruk virkemidler som begrenser personbil- bruken og oppmuntrer til bruk av mer miljøvennlige transportformer.