Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1578 (2010-2011)
Innlevert: 07.06.2011
Sendt: 08.06.2011
Besvart: 17.06.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Initiativtagerne bak Ødegård mikrokraftverk i Bjerkreim kommune i Rogaland har ventet i over 3 år på svar fra OED på en klage angående søknad om utbygging.
Synes statsråden at dette er en forsvarlig saksbehandlingstid- og omfang for et mikrokraftverk, og dersom svaret er nei, hvilke grep vil statsråden ta for å sørge for en raskere håndtering av denne type saker for fremtiden?

Begrunnelse

I 2006 ble det av Sirdalskraft utarbeidet en søknad om konsesjon for bygging av Ødegård milkrokraftverk i Bjerkreim kommune. Vedlagt søknaden var blant annet positive uttalelser fra både Bjerkreim kommune, Rogaland Fylkeskommune og Dalane Energi. Ønsket utbygging viste seg å være større enn det som NVE kunne godta, og det ble av den grunn sendt en fornyet søknad i 2009. I svarbrevet fra NVE datert 19.11.2009 er det konkludert med krav om konsesjonsplikt etter vannressusrsloven. Vedtaket ble pålaget 7.12.2009, og det ble fremhevet at kraftverket ville være utkoblet store deler av sommeren og at det derfor fremstod underlig at det måtte søkes konsesjon. I sitt foreløpige svar fra NVE den 05.01.2010 ble det vist til at svar fra OED først ville foreligge høsten 2010 på grunn av stor saksmengde. Søker har ennå ikke mottatt svar på denne saken.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Før Olje- og energidepartementet kan foreta sluttbehandlingen av en klage, må saken i
henhold til forvaltningsloven først vurderes av NVE, som har fattet førsteinstansvedtaket. Denne klagesaken er ennå ikke oversendt til departementet.
NVE opplyser at direktoratet vil ta stilling til klagen i nær framtid.
Det er selvsagt beklagelig at saker blir liggende lenge, enten dette er i NVE eller i departementet. Generelt vil jeg påpeke at saksbehandlingskapasiteten på småkraftområdet er vesentlig styrket de senere årene, og vi begynner å se positive resultater av dette. Jeg er opptatt av en fortsatt forbedring og effektivisering på dette området.