Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1583 (2010-2011)
Innlevert: 07.06.2011
Sendt: 08.06.2011
Besvart: 16.06.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I St.meld.nr. 16 (2004-2005) foreslo regjeringen å øke tilskuddsmidlene slik at staten i større grad skulle dekke utgiftene til utgraving av automatisk fredede kulturminner, når disse ble urimelig tyngende for tiltakshaver. En samlet komité sluttet seg til dette. I tillegg uttalte SV og SP i merknader at det måtte utøves et romsligere skjønn slik at et større antall saker der tiltakshaver ble urimelig hardt belastet måtte bli dekket fullt ut av Staten.
Hva er utviklingen i denne saken under denne regjeringen?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg viser til at stortingsrepresentant Flåtten er opptatt av hva som er utviklingen i saken under denne regjeringen når det gjelder dekning av utgifter til arkeologiske utgravninger dersom disse blir urimelig tyngende for tiltakshaveren.

Når det gjelder arkeologiske undersøkelser, vil jeg på et generelt grunnlag vise til prinsippet om at den som forbruker et miljøgode også er ansvarlig for å betale for dette. Etter kulturminneloven (Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner) § 10 skal utgiftene til såkalt særskilt granskning av automatisk fredete kulturminner dekkes av tiltakshaveren. Loven sier også at ved mindre, private tiltak skal staten dekke disse utgiftene helt eller delvis dersom disse blir urimelig tyngende for tiltakshaveren.

Som Flåtten påpeker ble det i St. meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner foreslått å øke tilskuddsmidlene slik at staten i større grad dekker utgiftene til utgravning av automatisk fredete kulturminner, dersom disse blir urimelig tyngende for tiltakshaveren.

Dette ble også tatt opp i den felles plattformen som ble utformet for regjeringspartiene, Soria Moria-erklæringen 2005-2009. Denne regjeringen har fulgt opp dette. Fra og med budsjettåret 2007 er det satt av midler over kap 1429, post 72.1 Tilskot til arkeologiske undersøkingar ved mindre private tiltak. Posten er i budsjettet for 2011 oppført med 12, 582 millioner kroner. Det er også gitt nærmere retningslinjer for gjennomføring av bestemmelsen i loven. Rundskriv T-02/2007 Dekning av utgifter til arkeologiske arbeider ved mindre, private tiltak har gitt grunnlag for en forvaltningspraksis som sikrer at intensjonen i loven blir oppfylt på en god måte ved at staten nå dekker utgifter til arkeologiske undersøkelser ved mindre private tiltak.

Jeg anser derfor at denne regjeringen har oppfylt de gode intensjonene på dette punktet, som ligger i St. meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner.