Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1593 (2010-2011)
Innlevert: 08.06.2011
Sendt: 09.06.2011
Besvart: 17.06.2011 av justisminister Knut Storberget

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil justisministeren nå gå ut og si klart og tydelig fra om at kjønnslemlestelse av uskyldige barn er fullstendig uakseptabelt, og vil justisministeren signalisere at slike saker skal prioriteres av politiet og sørge for de ressurser som er nødvendige for å bekjempe disse grusomheter?

Begrunnelse

Sommeren er like rundt hjørnet, og mange frykter nå at uskyldige barn skal bli tatt med til foreldrenes hjemland på ferie og samtidig bli utsatt for omskjæring.
Stortinget vedtok i fjor å innskjerpe avvergingsplikten i lovverket, skjerpet straffen for kjønnslemlestelse og foretok samtidig en presisering av at de som medvirket til slike grufulle handlinger skal straffes på lik linje med de som utøver handlingen.
Til tross for et strengt lovverk er det lite som tyder på noen nedgang i utøvelsen av disse grufulle handlinger. Ugjerningene skjer ofte i lukkede miljøer som er vanskelige å oppdage og av de få saker som er blitt oppdaget og etterforsket har enda færre medført domfellelse.
Et klart og tydelig signal fra norske myndigheter nå før ferien om at denne type bestialske handlinger ikke aksepteres og et signal til politiet om å prioritere slike saker kunne nå hatt en preventiv virkning.
Jeg håper derfor justisministeren vil bidra aktivt til å få slutt på disse grufulle handlinger mot uskyldige barn.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Kjønnslemlestelse er et svært alvorlig overgrep med store helsemessige og sosiale konsekvenser for jentene som rammes. Kjønnslemlestelse er forbudt gjennom egen lov, og det er straffbart å utføre kjønnslemlestelse eller medvirke til at noen blir kjønnslemlestet. Straffeforbudet gjelder også når overgrepet utføres i utlandet. Det skal ikke være tvil om at kjønnslemlestelse er uakseptabelt, og at slike overgrep må bekjempes.

Gjennom regjeringens langsiktige arbeid mot kjønnslemlestelse satses det på forebygging og holdningsendring, samarbeid, kompetanseheving og kunnskapsformidling. I tillegg skal forbudet mot kjønnslemlestelse og plikten til å avverge kjønnslemlestelse håndheves effektivt.

Regjeringen har lagt fram en handlingsplan mot kjønnslemlestelse for 2008-2011. Handlingsplanen er utarbeidet i samarbeid mellom syv departementer, og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet koordinerer oppfølgingen av handlingsplanen.

Justisdepartementet er ansvarlig for fire tiltak i handlingsplanen. Det gjelder blant annet retningslinjer for å inndra pass ved mistanke om utreise for å utføre kjønnslemlestelse, og styrket kompetanse og organisering i politidistriktene. Begge disse tiltakene er gjennomført.

Å avverge kjønnslemlestelse krever kunnskap, kompetanse og samarbeid. Kjønnslemlestelse har vært tema på kursene for politiets familievoldskoordinatorer og på utdanningskonferansen for politi og påtale. Kjønnslemlestelse vil også være et viktig tema på utdanningskonferansen som skal holdes i 2011. Det er videre utarbeidet en egen veileder om politiets arbeid med vold i nære relasjoner der arbeidet mot kjønnslemlestelse inngår. Nytt av året er også Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress sin elektroniske “Veiviser”, som politiet har bidratt til.

På denne bakgrunn er jeg trygg på at alvoret i disse sakene er godt kjent i politiet, og at de prioriteres og får særlig oppmerksomhet i forbindelse med sommerferien og økt reiseaktivitet, i den grad det er grunnlag for mistanke om at en slik straffbar handling vil finne sted. Bedre kunnskap og samarbeid i alle offentlige og private tjenester og institusjoner som utsatte jenter og kvinner kommer i kontakt med, gir også økte muligheter for avdekking.

Når det gjelder det øvrige arbeidet mot kjønnslemlestelse viser vi til at det er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som koordinerer handlingsplanen.