Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1595 (2010-2011)
Innlevert: 08.06.2011
Sendt: 09.06.2011
Besvart: 16.06.2011 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Kan statsråden redegjøre for status når det gjelder ny/planlagt rettsbygning i Stavanger?

Begrunnelse

Undertegnede er kjent med at rettsbygningen i Stavanger har stort overbelastning nå det gjelder rettslokaler. I disse dager pågår en stor rettssak i tingsretten med 5 personer på tiltalebenken, og rettsaktørene måtte flytte til andre lokaler i Stavanger pga plassmangel. Dette er uheldig i forhold til rettsaktørene og saksgangen. Undertegnede er også kjent med at det er under planlegging ny rettsbygning i Stavanger, men at det ikke skal være enighet med Statsbygg og Stavanger kommune om plassering av ny rettsbygning.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis vil jeg opplyse om at det er Domstoladministrasjonen som har det administrative ansvaret for domstolene. Domstoladministrasjonen er organisert som en uavhengig virksomhet. Det er Domstoladministrasjonen som foretar de nødvendige prioriteringer innenfor domstolene, herunder endringer i lokalforholdene for den enkelte domstol.

Justisdepartementet har vært i kontakt med Domstoladministrasjonen om spørsmålet om nye lokaler for Stavanger tingrett. Domstoladministrasjonen mener at det er behov for nye, moderne og tidsmessige lokaler for Stavanger tingrett. Domstoladministrasjonen har sammen med Stavanger tingrett og Statsbygg siden 2005 arbeidet for å finne en tomt i Stavanger sentrum som er egnet til oppføring av et nytt tinghus. Flere tomtealternativer har vært vurdert, og per i dag gjenstår to alternativer (Nytorget og Stavanger Stasjon).

Domstoladministrasjonen har hatt en god dialog med Stavanger kommune i hele prosessen, og kommunen oppleves som konstruktiv i sine bidrag i arbeidet med å finne en egnet tomt. Domstoladministrasjonen håper det i løpet av 2011 vil være mulig å bestemme den endelige plasseringen av det nye tinghuset. Etter dette vil det i samarbeid med Statsbygg og domstolen være en omfattende prosjektering og planlegging før prosjektet kan realiseres. Store byggesaker må imidlertid fremmes som satsingsforslag i forbindelse med de ordinære statsbudsjettprosessene. Ifølge Domstoladministrasjonen vil det tidligst være aktuelt å fremme denne saken i statsbudsjettet for 2014. Jeg vil avvente eventuelle satsingsforslag fra Domstoladministrasjonen på nye lokaler for Stavanger tingrett.

Når det gjelder den pågående rettssaken som representanten nevner, er jeg kjent med at Domstoladministrasjonen har fått opplyst fra rettens administrator at tidsplanen for denne saken overholdes selv om den holdes i alternative lokaler utenfor tinghuset.