Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1597 (2010-2011)
Innlevert: 08.06.2011
Sendt: 09.06.2011
Besvart: 21.06.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Aps stortingsrepresentant Steinar Gullvåg er ifølge NRK Vestfold 3. juni 2011 kritisk til at han i framtiden må betale 112 kroner for å kjøre fra Gulli i Tønsberg til Larvik. Bomavgiftene var planlagt til å bli 77 kroner, men kostnadene ved prosjektet har økt med én milliard uten at regjeringen har bidratt med ekstra penger.
Er statsråden enig med Aps stortingsrepresentant om at dette er ganske drøyt, og vil statsråden i tilfelle fremme en sak ovenfor Stortinget om tilleggsbevilgning til prosjektet?

Begrunnelse

Stortinget behandlet Prop. 56 S (2010–2011) om utbygging og finansiering av E18 på strekningen Gulli-Langåker i Vestfold 10. februar 2011. Dette er bare 4 måneder siden. FrP fremmet følgende forslag i forbindelse med saken, jf. Innst. 178 S (2010–2011): "Stortinget samtykker i at det gjennomføres utbygging av E18 på strekningen Gulli–Langåker slik det er redegjort for i Prop. 56 S (2010–2011). Stortinget ber regjeringen sørge for forskuttering av midler hvis det er nødvendig for å holde fremdrift i saken, og innarbeide full statlig finansiering av prosjektet i sluttsalderingen av statsbudsjettet for 2011". Dersom forslaget hadde fått flertall, hadde det ikke blitt bompenger på strekningen.
Ifølge «Bil og vei – statistikk 2010» hentet Staten 46 mrd. kroner fra avgifter på bil i 2009. Avgiftsanslagene for 2011 i Prop. 1 LS (2010–2011) innebærer store økninger på blant annet engangsavgift (+3,8 mrd. kroner i forhold til regnskap 2009) og dieselavgift (+1,6 mrd. kroner). Statens vegvesens budsjett for 2011 i Prop. 1 S (2010–2011) er på bare 15 mrd. kroner, og dette utgjør dermed under en tredjedel av det staten henter fra avgifter på bil. FrP mener derfor at det er helt urimelig med bompenger når bilistene allerede betaler ufattelig store beløp i ulike skatter og avgifter på bil.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I St.prp. nr. 60 (2008-2009) ble Stortinget første gang orientert om et samlet opplegg for videre utbygging og finansiering av E18 gjennom Vestfold, basert på foreløpige kostnader og takstnivå. I Prop. 56 S (2010-2011) om utbygging og finansiering av E18 på delstrekningen Gulli – Langåker ble dette opplegget gjennomgått på nytt, basert på reviderte kostnader og takstnivå.

I Prop. 56 S (2010-2011) ble samlet bomavgift for lette kjøretøy som skal passere alle de planlagte bomstasjonene på E18 mellom Gulli og Langåker, anslått til 77 kr. Anslaget var basert på en samlet utbyggingskostnad på 6,1 mrd. 2010-kr, hvorav 2,0 mrd. kr er forutsatt finansiert med statlige midler. Det ble imidlertid presisert at det fortsatt er knyttet usikkerhet til endelig takstnivå, i hovedsak som følge av manglende planav- klaring for delstrekningen Bommestad – Sky. Videre ble det presisert at den statlige rammen er forutsatt å stå fast selv om det velges en dyrere løsning på strekningen Bommestad – Sky enn foreløpig lagt til grunn.

Miljøverndepartementet godkjente i september 2010 kommunedelplanen for E18 Bommestad – Sky, alternativ 3Y (lang tunnel), i samsvar med vedtak i Larvik kommunestyre. Alternativet med lang tunnel var en løsning lokale myndigheter var sterkt tilhenger av. Dette alternativet er en klart dyrere løsning enn alternativer som ble vurdert tidligere i prosessen. Lokale myndigheter har gitt uttrykk for aksept for en dyrere løsning og at bilistene her betaler for økningen med bompenger.

Jeg er kjent med at det nå foreligger godkjent reguleringsplan for strekningen og at Statens vegvesen legger til grunn en vesentlig kostnadsøkning sammenlignet med anslaget i Prop. 56 S (2010-2011). Det pågår imidlertid fortsatt vurderinger av kostnads- overslaget. I tillegg pågår vurderinger av trafikkprognoser og andre forutsetninger for finansieringsanalysen. Prosjektet skal dessuten gjennom ekstern kvalitetssikring (KS2). Det er derfor for tidlig å konkludere med hvilke konsekvenser kostnadsøkningen vil få for takstnivået. Saken vil bli lagt fram for Stortinget når det foreligger tilstrekkelige avklaringer. Jeg viser imidlertid til at det i Prop. 56 S (2010-2011) er forutsatt at den statlige rammen til prosjektet skal stå fast.