Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1598 (2010-2011)
Innlevert: 08.06.2011
Sendt: 09.06.2011
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 17.06.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): I forbindelse med foreldrepenger og uttak av fedrekvote, har noen brukere gitt tilbakemelding om at det er tidkrevende og vanskelig å få satt sammen og tatt ut fedrekvoten med det systemet som Nav bruker i dag.
Er det sider ved dette regelverket som en bør se på for å kunne forenkle Navs håndtering av slike saker?

Begrunnelse

Fra 1. juli 2011 blir fedrekvoten utvidet fra 10 til 12 uker. Enkelte brukere melder om lang behandlingstid og et utfordrende system å sette seg inn i.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Stortingsrepresentant Vågslid viser til at enkelte brukere melder om lang saksbehandlingstid og et system som er utfordrende å sette seg inn i.

Foreldrepengeordningen er kompleks; det er ulike regler for familier der begge foreldre har opptjent rett til foreldrepenger og familier der bare en av foreldrene har opptjent rett. Reglene er også forskjellige avhengig av om det er mor eller far som ikke har opptjent rett. Når far skal ta ut foreldrepenger som ikke er fedrekvote, er det aktivitetskrav til mor. Foreldrepengeordningen er dessuten fleksibel og gir foreldrene gode muligheter til å utsette uttaket eller å ta ut foreldrepenger gradert. Fleksibiliteten gjør at mange foreldre i løpet av perioden ønsker å endre sitt uttak av foreldrepenger. Aktivitetskrav og vilkår for gradering og utsettelse gir et kontrollbehov som må ivaretas av NAV, for å sikre at vilkårene for foreldrepenger er oppfylt.

Fordi ordningen er så vidt kompleks, er det forståelig at en del foreldre synes det er vanskelig å sette seg inn i regelverket og se hvilke muligheter og begrensninger som ligger i det. Fleksibiliteten og kontrollbehovet fører også til at saksbehandlingstiden kan bli lang.

Departementet har tett kontakt med NAV, og samarbeider om å vurdere endringer i rutiner og informasjonsstrategier som kan bidra til forbedringer som er merkbare for mødre og fedre. Blant annet har NAV nå utarbeidet nye søknadsskjemaer og rutiner for å gjøre det enklere for foreldrene å fylle ut riktige skjemaer til riktig tid. Far får også tilsendt et eget informasjonsbrev. Jeg følger nøye med på utviklingen, og vil vurdere nye tiltak dersom det er behov for det.