Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1600 (2010-2011)
Innlevert: 09.06.2011
Sendt: 09.06.2011
Besvart: 17.06.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): 7.6.2011 ble rapporten "Bærekraftig og samfunnsnytting luftfart" lagt frem; et samarbeid mellom Avinor, NHO-Luftfart og flyselskapene SAS, Norwegian og Wiederøe. Luftfarten har stor betydning for bosetting, næringsliv, helse og turisme i Norge. Utviklingen går derfor i retning fortsatt vekst. Luftfarten er til tross for en nasjonal andel på 2,1 % av CO2-utslippet fremstilt som en slags "Klimaværsting".
Kan statsråden bekrefte at rapporten underbygger luftfartens betydning og bærekraft i forhold til nasjonale mål - også klima?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: "Rapporten viser at luftfarten er av stor betydning for bosetting, næringsliv, helse og turisme i Norge. Rapporten viser videre at mer miljøvennlig teknologi, mer effektiv trafikkstyring og mer miljøvennlig drivstoff vil føre til en mer bærekraftig luftfart i framtiden. Selv om det er forventet trafikkvekst de nærmeste årene, viser rapporten at utslippene fra flydrivstoff solgt i Norge vil kunne stabiliseres på 2007-nivå i 2025.

Jeg vil vise til at rapporten får fram de positive virkningene av luftfarten, samtidig som veksten i flytrafikken er en utfordring når det gjelder utslipp. Rapporten identifiserer tiltak som blir gjort for å redusere utslippene, og tiltak som vil kunne bli gjennomført i framtiden. Jeg er positiv til at luftfartsnæringen i Norge tar klimautfordringene på alvor og at det er vilje til å ta grep for å få ned utslippene.

Jeg vil videre vise til at Regjeringen fører en ambisiøs klimapolitikk. Luftfarten i Norge lenge har betalt CO2-avgift og vil fra neste år bli integrert i EUs kvotemarked. Utslippene av klimagasser likevel en global utfordring som må løses gjennom globale virkemidler. Norge er sammen med andre europeiske land pådrivere for å få til en global avtale for å få ned utslippene fra luftfarten."