Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1601 (2010-2011)
Innlevert: 09.06.2011
Sendt: 10.06.2011
Besvart: 22.06.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Hvordan og når planlegger regjeringen å følge opp Flatø-utvalgets rapport "Det du gjør - gjør det helt" fra 2009?

Begrunnelse

Flatø-utvalget leverte inn sin utredning om bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge i desember 2009, og en høringsrunde ble gjennomført i fjor.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: NOU 2009:22: ”Det du gjør, gjør det helt. Om bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge” (Flatøutvalget), ble avgitt til departementet desember 2009. Utvalget foreslo 15 konkrete tiltak for å bedre samordningen av tjenester for utsatte barn og unge. Utvalgets utredning og forslagene ble sendt på en bred høring april 2010 med høringsfrist 1. september 2010. Departementet mottok 146 høringsuttalelser som nå er gjennomgått med tanke på videre oppfølging av forslagene.

Utvalget har konsentrert seg om fem hovedutfordringer knyttet til bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge:

1. Noen må ha et definert ansvar for å koordinere tilbudet fra ulike hjelpeinstanser på vegne av tjenestemottaker.

2. Barn og unge med psykiske vansker må få bedre hjelp.

3. Barn med høy risiko for å utvikle sammensatte og problemer må fanges opp tidligere.

4. Lovverket må bli mer oversiktelig

5. Barne- og ungdomspsykiatrien og barnevernet må integreres bedre.

Dette er tematikk som berører flere departementers ansvarsområder. Det har derfor vært dialog mellom de aktuelle departementer om flere av forslagene. Mange av forslagene fra Flatøutvalget følges allerede opp av andre departementer. Jeg vil særlig fremheve følgende tiltak:

• Forslaget fra utvalget om å innføre en bestemmelse om individuell plan i barnehageloven og opplæringsloven, følges opp av Kunnskapsdepartementet. Det fremgår av stortingsmeldingen Læring og felleskap (Meld. St. 18 2010-2011), at KD vil innføre bestemmelser i barnehageloven og opplæringsloven som presiserer at barnehagen og skolen skal delta i samarbeid om utarbeiding og oppfølging av tiltak og mål i individuell plan.

• Forslaget om at alle mottakere av individuell plan skal ha rett til å få oppnevnt en personlig koordinator er ivaretatt gjennom ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester som Stortinget nylig har vedtatt. Loven inneholder blant annet en egen bestemmelse om at kommunen skal tilby pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester en koordinator. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, samt sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

• Utvalget foreslo å etablere sosialtjenestens resterende del, kommunehelsetjenesteloven og eventuelt barnevernloven som et felles lovverk. Med unntak av barnevernloven er dette ivaretatt gjennom ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Jeg vil i denne forbindelse nevne at et stort flertall av de høringsinstansene som uttalte seg til lovfor-slaget, mener at barnevernloven fremdeles bør være en egen lov.

• Utvalget foreslo at det igangsettes en samlet gjennomgang av rettsoppfatninger og praksis når det gjelder taushetsplikt og opplysningsplikt i de ulike fagmiljøene som arbeider med utsatte barn og unge. I mars 2011 ble det etablert en interdepartemental arbeidsgruppe ledet av Justisdepartementet om taushetsplikt og informasjonsutveksling i forebyggende øyemed. Arbeidsgruppen ble gitt i mandat først å foreta en gjennomgang av eksisterende regelverk for informasjonsplikt og taushetsplikt, rettsoppfatninger og praksis i de relevante fagmiljøene. Arbeidsgruppen ser også på mulige lovendringer og andre tiltak som kan utbedre eventuelle svakheter ved dagens regelverk. Innspillene fra Flatøutvalget vil bli nærmere vurdert i forbindelse med også dette arbeidet.

• Videre foreslo utvalget å endre formålsbestemmelsen i barnevernloven slik at loven blir å forstå som en rettighetslov sett fra barnets ståsted. Jeg har tidligere opplyst Stortinget om at departementet er i ferd med å foreta en gjennomgang av de argumenter som taler for og mot en slik rettighetsfesting. Jeg viser til mitt svar av 10. juni 2011 til skriftlig spørsmål fra Stortinget nr. 1531.

Departementet vurderer nå hvordan de resterende forslagene kan følges opp på en hensiktsmessig måte. Dette vil bli gjort i samarbeid med andre berørte departementer.

Jeg vil også nevne at forslagene fra Flatøutvalget vil bli sett i sammenheng med den evalueringen som nå er i gang av statlig barnevern. Denne ferdigstilles i 2012 og kan gi grunnlag for endringer av dagens organisering av barnevernet. I vårt arbeid med å evaluere barnevernreformen blir det viktig å se på hvordan helheten i tjenestetilbudet fungerer. Eventuelle endringer i dagens organisering av barnevernet må understøtte en bedre samordning, ikke bare mellom statlig og kommunalt barnevern, men også innad i den enkelte kommune slik at vi kan sikre godt samarbeid mellom ulike tjenester som er viktige for barnas velferd.