Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1603 (2010-2011)
Innlevert: 09.06.2011
Sendt: 10.06.2011
Besvart: 24.06.2011 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Statsministeren har uttalt at kriminelle asylsøkere skal sendes ut av byene, mens statsråden har uttalt at disse ikke skal sendes til distriktene.
Kan statsråden konkretisere hva som ikke er by og ikke er distrikt?

Begrunnelse

Det vises til statsministerens tale til Oslo Ap, med påfølgende muntlig spørretime 1. juni. Det synes noe uklart hva som er regjeringens politikk i skjæringspunktet kriminalitetsbekjempelse, asylpolitikk og distriktspolitikk.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen har fremmet et lovforslag for Stortinget som blant annet vil utvide politiets adgang til å benytte tvangsmidler overfor utlendinger som skjuler sin identitet, unndrar seg utsendelse eller begår kriminalitet. Det vises til Prop. 138 L (2010-2011) Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til fengsling mv.).

Ett av de tiltakene som er foreslått i lovproposisjonen, er at man skal kunne pålegge asylsøkere og personer med ulovlig opphold meldeplikt og bestemt oppholdssted, dersom de er ilagt straff eller treffes på fersk gjerning ved utøvelse av et straffbart forhold som kan føre til høyere straff enn fengsel i seks måneder.

Bakgrunnen for forslaget er særlig at man i de senere år har erfart et økende problem med asylsøkere og utlendinger med ulovlig opphold som begår kriminalitet. Mange av dem som blir pågrepet, har bosted eller tilbud om mottaksplass i andre kommuner enn der hvor pågripelsen skjer. Den foreslåtte lovendringen innebærer at utlendingen i slike tilfeller kan pålegges å oppholde seg i den kommunen hvor vedkommende er bosatt eller har fått tilbud om mottaksplass.

I tilfeller hvor en utlending som ikke tidligere har vært registrert som asylsøker, fremmer en asylsøknad i forbindelse med at vedkommende pågripes for en straffbar handling, vil det også kunne være aktuelt å pålegge vedkommende å bo på et bestemt mottak og oppholde seg i en bestemt kommune. Utlendingen kan i et slikt tilfelle ikke gjøre krav på å bli tildelt mottaksplass i den kommunen hvor vedkommende blir pågrepet eller har oppholdt seg ulovlig.

I proposisjonen fremmes det for øvrig en rekke andre forslag. Det foreslås blant annet å redusere beviskravene for å fengsle ved mistanke om falsk identitet eller mistanke om at en utlending vil unndra seg utsendelse. Dette vil gi politiet enda bedre forutsetninger for å lykkes med identitetsavklaring og tvangsreturer i de sakene hvor dette er nødvendig.