Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1608 (2010-2011)
Innlevert: 09.06.2011
Sendt: 10.06.2011
Besvart: 20.06.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Stortinget har i dag behandlet Prop. 113 S (2010-2011)om utbygging og drift av Ekofisk. I innstillingen og fra talerstolen har representanter for regjeringspartiene sagt at rettighetshaverne skal framlegge en fornyet vurdering av kraft fra land til Ekofisk-området for OED innen 1. juni 2012, og at diskusjonen om elektrifisering av Ekofisk-området kan sees i sammenheng med regjeringens klimamelding.
Betyr dette at klimameldingen blir utsatt ytterligere til høsten 2012, eller kommer den som bebudet høsten 2011?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Utslippene av klimagasser fra petroleumsvirksomheten var i 2010 på 13.8 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Til tross for at disse utslippene er omfattet av EUs kvotesystem og i tillegg er ilagt CO2-avgift, er det ventet at utslippene fra petroleumssektoren vil øke fram mot 2020. Jeg synes derfor det er positivt at rettighetshaverne skal fremlegge en fornyet vurdering vedrørende bruk av kraft fra land til innretningene i Ekofisk-området innen 1. juni 2012.

Klimakur2020 er en omfattende utredning av mulige tiltak for å redusere Norges utslipp av klimagasser fram mot 2020 i tråd med målene i klimaforliket. I Klimakur2020 er økt bruk av kraft fra land til petroleumsinstallasjoner på sokkelen ett av tiltakene som er vurdert. Ved utarbeiding av utbyggingsplaner ligger det fra før til grunn at oljeselskapene skal finne løsninger som gir lite utslipp av CO2 samtidig som hensynet til kostnadseffektivitet må ivaretas. Elektrifisering av installasjonen med kraft fra land skal alltid vurderes. Forholdet til kraftsystemet på land og hensynet til den regionale forsyningssikkerheten må være en del av vurderingen, jf Prop. 1 S (2010-2011). Klimameldinga vil som varslet bli lagt fram for Stortinget høsten 2011.