Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1609 (2010-2011)
Innlevert: 09.06.2011
Sendt: 10.06.2011
Besvart: 17.06.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Skatteetaten innskjerpet fra årsskiftet kontrollen med D-nummer, noe som skapte mye debatt og usikkerhet. Finansministeren stoppet da praksisen midlertidig og nedsatte et arbeidsutvalg som skulle se på bostedsregistreringen av utenlandske arbeidstagere. Arbeidsgruppen skulle avlevere nye forslag til løsninger innen 1. juni. Problemstillingene berører mange og forventningene er store både til forenkling og klargjøring av regelverket.
Er arbeidsgruppens konklusjoner snart klare?

Begrunnelse

D-nummer berører mange og utenlandsk arbeidskraft er helt sentral for store deler av norsk næringsliv. Det er viktig for alt fra turistnæring i Trysil til byggenæringen i Oslo. Det er helt sentralt for å sikre god mobilitet i arbeidsmarkedet at man finner fram til forenklinger, samtidig som man innfører systemer som er sikrere enn tidligere mot bl.a. identitetsjuks. Vi nærmer oss sommer og ferie og dette er en periode der det er viktig at regler og krav rundt D-nummer er klare.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Skatteetaten innførte i januar 2011 nye rutiner for identitetskontroll av personer med D-nummer ved utstedelse av skattekort. Dette var et tiltak for å få bukt med de tilfellene der utenlandske borgere har fått tildelt D-nummer og deretter skattekort på grunnlag av falsk legitimasjon. Det ble også gitt instruks om at skattekontoret samtidig skulle avklare om personer med D-nummer som søkte om skattekort for annet år på rad hadde overholdt reglene om bostedsregistrering. De nye rutinene med bedre kontroll av reglene om bostedsregistrering førte til reaksjoner fra i første rekke svenske arbeidstakere i Norge som ikke ønsket å bli bostedsregistrert her, og også fra norske arbeidsgivere som fryktet negative konsekvenser for tilbudet av arbeidskraft.

Jeg ser det som uheldig dersom arbeidsmarkedet blir påvirket negativt av reglene om bostedsregistrering av utenlandsk arbeidskraft, og det er derfor grunn til å se nærmere på om det bør gjøres endringer i reglene om bostedsregistrering i Norge. Finansdepartementet oppnevnte 14. februar 2011 en arbeidsgruppe som skulle vurdere midlertidige strakstiltak og varige endringer i regelverket for bostedsregistrering av utenlandske arbeidstakere.

Som et strakstiltak har Skattedirektoratet informert skattekontorene om at de inntil videre skal stille i bero saker om bostedsregistrering som har oppstått som følge av at personer med D-nummer søker om skattekort for annet år på rad, og at denne gruppen skal få skattekort uavhengig av spørsmålet om bostedsregistrering.

Arbeidsgruppen har innen fristen 1. juni 2011 levert sitt forslag til endringer i reglene om bostedsregistrering av utenlandske arbeidstaker. Departementet arbeider nå videre med saken og det tas sikte på at et eventuelt forslag til regelendringer sendes på høring før sommeren.

Når det gjelder D-nummerordningen har Finansdepartementet nedsatt en tverrdepartemental arbeidsgruppe som skal redegjøre for dagens ordning, identifisere eventuelle svakheter og foreslå eventuelle tiltak som kan bedre D-nummerordningen. Arbeidsgruppen skal levere en rapport til departementet i løpet av høsten.