Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1610 (2010-2011)
Innlevert: 09.06.2011
Sendt: 10.06.2011
Besvart: 17.06.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): I hvilken grad mener statsråden at lov om registrering av innsamlinger fungerer etter hensikten, og hvilke konkrete initiativ vil statsråden eventuelt iverksette for å sikre at hensikten med loven oppnås?

Begrunnelse

Undertegnede viser til artikkelen "Norge - et eldorado for pengeinnsamlere i Bistandsaktuelt 19. mai d.å., hvor det fremkommer at sentrale aktører innenfor frivillig sektor er av den oppfatning at Lov om registrering av innsamlinger ikke fungerer etter hensikten.
Mange frivillige organisasjoner er avhengige av private bidrag gjennom f.eks. innsamlinger for å kunne løse viktige samfunnsoppgaver. "Useriøse" innsamlere vil kunne bidra til å undergrave troverdigheten til disse organisasjonene. Det er ikke en utvikling undertegnede ønsker.
Ifølge ovennevnte artikkel pekes det bl.a. på det fortsatt finnes mange useriøse innsamlingsaktører. I artikkelen fremgår det at det er relativt enkelt å drive useriøs innsamling utenfor Innsamlingskontrollen i Norge, blant annet fordi kontrollen er for lite kjent. Dette står i kontrast til statsrådens inntrykk av situasjonen, jf. Dok. nr. 15:200 (2009-2010).
Undertegnede har merket seg at sentrale aktører innenfor frivillig sektor ønsker sterkere kontroll av aktører også utenfor Innsamlingskontrollen, profesjonalisering av kontrollen og satsning på promotering av logoen og Innsamlingskontrollen. For Venstre er det viktig at det legges opp til en ubyråkratisk og troverdig kontroll i forhold til pengeinnsamling, både for å bevare folks tillit til innsamlinger generelt og sikre, at pengene som er gitt til innsamlinger kommer fram til det angitte formål.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Da regjeringen vedtok lov om registrering av innsamlinger i 2007 var hovedmålsettingen å bidra til å opprettholde eller øke tilliten mellom givere og innsamlingsaksjoner.

Formålet med loven er å medvirke til at midler som gis til innsamlinger i størst mulig grad gir overskudd til beste for det oppgitte formål med innsamlingen. Med innsamling menes i denne lov enhver frivillig innsamling av penger eller gaver rettet mot offentligheten til inntekt for samfunnsnyttige formål.

Innsamlingsregisteret skal være et verktøy for organisasjonene. Vi ønsker at flest mulig av både de små og de store innsamlingene og organisasjonene skal se nytten av å være registrert. Innsamlingskontrollens logo (IK merket) skal være et kvalitetsstempel som folk kjenner. Kulturdepartementet har derfor gitt et tilskudd på kr 210 000 til Norges Innsamlingsråd. Tilskuddet skal bidra til mer informasjon om og økt kompetanse på innsamlingsfeltet, blant organisasjonene og publikum, samt styrke fokus på Innsamlingsregisteret og IK merket. Vi håper dette kan bli et bidrag i arbeidet med å styrke anerkjennelsen av de seriøse innsamlingene og organisasjonene.

Jeg vil minne om at Lov om registrering av innsamlinger fortsatt er relativt ny. Den trådte i kraft 1. juli 2009. Innsamlingskontrollen har gjort en god jobb i utviklingen av registeret og fortsetter arbeidet med å gjøre relevante forbedringer.

Skal Innsamlingsregisteret nå sitt fulle potensial er vi avhengige av at organisasjonene støtter opp om registeret, slik at det etter hvert er mindre aktuelt for givere å støtte opp under innsamlinger som ikke er registrert. Foreløpig er 84 organisasjoner og innsamlinger registrert i Innsamlingsregisteret. Dette er flere enn de som var en del av Innsamlingskontrollen før loven trådte i kraft.

Kulturdepartementet er godt kjent med problemstillingene knyttet til useriøse aktører i innsamlingsmarkedet og har løpende dialog med Innsamlingskontrollen og Norges Innsamlingsråd om saken.