Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1612 (2010-2011)
Innlevert: 10.06.2011
Sendt: 10.06.2011
Besvart: 20.06.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Miljøvernministeren har nå passert 2 års behandlingstid for trasévalg for E6 ved Åkersvika på Hamar. Dette til tross for at det er et unisont krav lokalt at man skal følge eksisterende trasé. Mange mennesker lever i uvisse, alternative løsninger vil berøre mange sterkt. Valg av eksisterende trasé er minst belastende og vesentlig billigere enn noe alternativ. Vegen har gått gjennom dette området i svært lang tid.
Når skal statsråden vise at han respekterer lokaldemokratiets ønsker?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg har stor respekt for lokaldemokratiet og de ønsker som har kommet til uttrykk gjennom Hamar kommunes vedtak av alternativ A, som trasévalg for framtidig E6 forbi Åkersvika. Samtidig er det min oppgave som miljøvernminister å lytte til de sterke faglige råd som har kommet fra fylkesmannens miljøvernavdeling, Direktoratet for naturforvaltning og det internasjonale Ramsarsekretariatet, om at alternativ B bør velges.

Vi har hatt en åpen prosess med bred medvirkning i denne saken. Dette har dessverre tatt lang tid, men jeg mener fortsatt det er nødvendig å kjøre slike grundige prosesser, der alle sider av saken kommer fram og blir vurdert.

Jeg arbeider fortsatt med å finne en løsning som ivaretar de motstridende interessene på en best mulig måte, og som samlet sett får minst mulig negativ virkning. Jeg må derfor bruke den tid som er nødvendig for å komme fram til en god løsning i denne vanskelige saken.