Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1615 (2010-2011)
Innlevert: 10.06.2011
Sendt: 14.06.2011
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 20.06.2011 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Hvorfor blir nærmest alle søknader om innvilgelse av turistområder i Østfold avvist, mens praksis for innvilgelse er svært liberal andre steder, og hva vil statsråden gjøre for at søknader om innvilgelse av turistområder i Østfold ikke blir konsekvent avvist av prinsipp, da dette er viktig for å sikre likebehandling?

Begrunnelse

Det viser seg å være en svært ulik praksis på innvilgelse av søknad om turistområde i ulike fylker. I enkelte fylker synes det å være en svært liberal praksis fra fylkesmannen når det kommer til behandling av slike søknader, mens fylkesmannen i Østfold ser ut til å føre en konsekvent linje på at alle slike søknader skal avvises. Da enkelte områder som Båstad i Trøgstad allerede er erklært som et turistområde(ble det før 2004), og andre områder i Østfold med langt flere turister som for eksempel Larkollen i Rygge blir avslått, er dette en forskjellsbehandling.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Fylkesmannen kan etter søknad fra kommunen ved forskrift bestemme at et område skal regnes som ”typisk turiststed”. En slik forskrift har som konsekvens at faste utsalgssteder i det aktuelle området kan holde åpent på søn- og helligdager hele eller deler av året, uten hinder av hovedregelen om søndagsstengte butikker, jf. lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred (helligdagsloven) § 5. Som typisk turistområde kan etter loven bare regnes område der salget i de aktuelle periodene hovedsakelig skjer til turister. Utover dette beror det på Fylkesmannens frie skjønn om kommunens søknad skal imøtekommes. Det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle der alle aktuelle interesser blir trukket inn. Jeg forutsetter at Fylkesmannen foretar en slik vurdering når kommunen fremmer søknad om at et område ved forskrift skal regnes som ”typisk turiststed”. Jeg følger med på Fylkesmennenes praksis, men jeg kan ikke se at Østfold på en særlig måte skiller seg ut blant fylkene når det gjelder antallet forskrifter om typiske turiststeder. Østfold har flere typiske turiststeder (Båstad, gamlebyen i Fredrikstad, Hvaler og Marker).