Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1618 (2010-2011)
Innlevert: 10.06.2011
Sendt: 14.06.2011
Besvart: 17.06.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at vi overholder våre forpliktelser knyttet til ILO 169?

Begrunnelse

Dagens rovviltpolitikk truer sørsamisk kultur, grunnet høyt rovdyrpress. Dette står i strid med ILO-konvensjon nr. 169, som et flertall i stortinget har sluttet seg til. Dette er igjen aktualisert nå som forhandlingene om et nytt rovdyrforlik strandet, noe som kunne gitt føringer for et lavere rovdyrpress.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Spørsmålet gjelder rovviltpolitikk og ILO-konvensjon nr. 169 om urfolks rettigheter.

ILO-konvensjon nr. 169 inneholder både materielle og prosessuelle bestemmelser som skal ivareta urfolks rettigheter. De materielle bestemmelsene pålegger statene bl.a. å treffe tiltak for å sikre urfolks kultur. Dette omfatter for eksempel kultur i form av samisk reindrift. Ved vurderingen av om forpliktelsene etter ILO-konvensjon nr. 169 er oppfylt, må alle statens tiltak sees i sammenheng. Begrensninger av jakt og felling av rovdyr må således ses i sammenheng med økonomisk støtte og annen støtte til reindriften, og erstatning for rein som blir tatt av rovdyr.

Konvensjonen inneholder som nevnt også prosessuelle regler. Disse gir urfolk rett til å bli hørt og få sine synspunkter vurdert.

Det er etter mitt syn ingen tvil om at norsk rovdyrforvaltning holder seg godt innenfor de materielle forpliktelsene etter ILO-konvensjonen. Det kan heller ikke være tvil om at Norge oppfyller de prosessuelle bestemmelsene etter konvensjonen. Jeg viser her til Sametingets og reindriftsnæringens deltakelse i høringer og forhandlinger og samisk representasjon i relevante organer som for eksempel de regionale rovviltnemndene.

Også i fremtiden vil vi nøye følge opp forpliktelsene etter ILO-konvensjon nr. 169 i norsk rovviltforvaltning.