Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1624 (2010-2011)
Innlevert: 14.06.2011
Sendt: 14.06.2011
Besvart: 20.06.2011 av justisminister Knut Storberget

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Roan kommune har pr. brev datert 18.01.10 til Politidirektoratet rettet en henvendelse om fremtidig distriktstilhørighet i Sør-Trøndelag politidistrikt.
Når kan Roan kommune forvente en avklaring om fremtidig distriktstilhørighet?

Begrunnelse

Sør-Trøndelag politidistrikt gjennomfører organisasjonsendringer for lensmannskontorene på Fosen. Roan kommunen ønsker at fremtidig distriktstilhørighet blir i Sør-Trøndelag politidistrikt.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen har i perioden 2005-2011 gjennomført en betydelig styrking av politiet. Bevilgningen til politiet og påtalemyndigheten er økt fra 8,2 milliarder kroner i 2005 til 12,2 milliarder kroner i 2011, en vekst på 4,0 milliarder kroner (48,8 prosent). Det er viktig at denne styrkingen bidrar til et politi som er bedre i stand til å forebygge og bekjempe kriminalitet, og som samtidig ivaretar befolkningens behov for trygghet, tilstedeværelse og service.

For å oppnå en mer målrettet og effektiv utnyttelse av de til enhver tid tilgjengelige ressurser, er Politidirektoratet blant annet bedt om å utarbeide forslag til ny politidistriktsstruktur. Direktoratets forslag til ny politidistriktsstruktur er et av flere innspill til resultatreformen. Forslaget er oversendt departementet, og vil inngå som grunnlagsmateriale i departementets arbeid med stortingsmelding om videreutvikling av politi- og lensmannsetaten.

Endring i distriktstilhørigheten til Roan kommune betyr en endring i dagens politidistriktsstruktur. Departementet vil komme tilbake til spørsmålet om fremtidig distriktstilhørighet for Roan kommune i stortingsmelding om videreutvikling av politi- og lensmannsetaten, som er planlagt oversendt Stortinget våren 2012.