Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1621 (2010-2011)
Innlevert: 10.06.2011
Sendt: 14.06.2011
Besvart: 27.06.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Da Stortinget behandlet saken om grønne sertifikater denne uken understreket Stortinget viktigheten av rask saksbehandling for kraftkonsesjoner. Det er til behandling en søknad om konsesjon til Smibelg og Storåvatn kraftverker.
Når tar statsråden sikte på at denne saken er ferdigbehandlet?

Begrunnelse

Konsesjonssøknaden ble innlevert i 2002 – for 9 år siden. Det er blitt forespeilet en avklaring gjentatte ganger, men saken drar ut i tid. Saken er åpenbart konfliktfylt, ved at utbyggingen baseres på ekspropriasjon av private fallretter, som pga dette er blitt båndlagt. Samtidig medfører saken at grunneiere blir låst i en "vent og se" posisjon i forhold til selv å kunne utnytte naturressurser.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Regjeringen prioriterer utbvgging av fornybar energi. Vannkraft inngår i en slik utbyggingsstrategi med de muligheter det gir for regulerkraft til utjevning av periodevis produksjon fra annen fornybar energiproduksjon. Tas søknaden fra SKS Produksjon til følge, kan utbyggingen gi en betydelig økt fornybarproduksjon i Saltenområdet.

Søknaden frå SKS Produksjon om utbygging fra 2002 er i stor grad endret gjennom den planendringssøknaden som ble gjort ferdig i 2005. Endringene har hatt som mål å redusere utbyggingskostnadene, og bedre ivareta hensynet til miljøinteresser, reindrift og kulturminner. Etter at NVEs innstilling ble oversendt Olje- og energidepartementet sommeren 2007, har departementet blant annet behandlet de forskjellige spørsmål knyttet til reindriften i utbyggingsområdet i tråd med de krav som lovverket stiller i den forbindelse.

Søknaden om bygging av Smibelg og Storåvatn kraftverker er en stor og omfattende sak der det er flere viktige hensyn som må ivaretas. Hensynet til de private fallrettighetene er et av disse.

Departementet er nå inne i sluttbehandlingen av saken. Jeg tar sikte på at saken skal være ferdigbehandlet høsten 2011.