Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1627 (2010-2011)
Innlevert: 14.06.2011
Sendt: 15.06.2011
Besvart: 29.06.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hva vil regjeringen gjøre for å følge opp klimaforliket når det kommer til etterisolering og energieffektivisering i vanlige husholdninger?

Begrunnelse

40 prosent av all energi brukes i bygg. Derfor er det avgjørende å satse på energiøkonomisering, også i private husholdninger. Arnstad-utvalget påviste at man har mest å hente på å drive energiøkonomisering i allerede eksisterende bygg.
I klimaforliket ble partene enige om følgende formulering:

"8.7. Enøk

Partene er enige om at det skal være gode støtteordninger gjennom Husbanken og Enova for enøk-tiltak i bedrifter og husholdninger."

Enova har mange støtteordninger for å bytte ut forurensende energikilder, til alternative mer miljøvennlige energikilder. Derimot er det ikke støtteordninger for tiltak som kan få ned energiforbruket som etterisolering og lignende i private husholdninger.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Regjeringen har en omfattende satsing på energiomlegging gjennom støtteordninger, ulike reguleringer og informasjonstiltak.

Olje- og energidepartementets innsats rettet mot vanlige husholdninger omfatter energimerkeordningen for bygg og virksomheten til Enova. Enova forvalter Energifondet og har som hovedformål å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Energifondet skal være en langsiktig finansieringskilde for energiomleggingen.

Det er lagt opp til en klar ansvars- og rollefordeling mellom departementet som oppdragsgiver og Enova som oppdragstaker. Målene for virksomheten er formulert gjennom formålet for Energifondet, samt hovedmål og resultatmål som er fastsatt etter avtale mellom departementet og Enova.

Enova skal ha et bredt tilbud av programmer til både husholdninger, kommuner og næringsliv. Enova har flere støtteprogrammer som når ut til husholdninger i flerbolighus. Gjennom tilskuddsordningen gis det blant annet støtte til investeringer i sentrale styringssystemer som kan bidra til å senke energibruken i boliger. Andre viktige virkemidler omfatter svartjenesten som i 2010 behandlet 50 000 henvendelser fra privatpersoner, Enova Anbefaler-ordningen som omfatter vinduer og isolasjon og en rekke andre informasjonsvirkemidler. På lengre sikt vil også Enovas ordninger for ny teknologi og forbildeprosjekter kunne gi viktige bidrag også i småhussegmentet.

Et viktig resultat fra Enovas arbeid er en betydelig kompetanseheving og erfaringsinnhenting i byggbransjen. God kompetanse i hele verdikjeden, fra arkitekt og byggherre til entreprenørselskaper og håndverkere, er viktig for at energieffektive boliger skal bli foretrukket i nye bygg og ved rehabilitering.

I Prop 120 S (2010-2011) skrev vi at Tilskuddsordningen til elektrisitetssparing i husholdninger ble innlemmet i Energifondet. Det gir Enova større faglig frihet i valg av virkemidler rettet mot husholdningene. Det innebærer at tilskudd til husholdninger blant annet kan knyttes tettere opp mot eksisterende byggprogram og den rådgivnings- og informasjonsvirksomheten som Enova i dag har mot husholdningene.