Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1630 (2010-2011)
Innlevert: 14.06.2011
Sendt: 15.06.2011
Besvart: 17.06.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvor langt prosjektet er kommet?

Begrunnelse

Veterinærinstituttet ønsker å starte prosjektet " Vurdering av dyrevelferdsmessige konsekvenser ved slakting ved mobilt slakteri/gårdslakteri og vanlig storskala slakteridrift" skal gi for å gi forbrukerne og politikere økt bevissthet og mer kunnskap om dyrevelferd ved disse slaktemetodene. Forskningsprosjektet er et tverrfaglige prosjekt mellom Universitetet for miljø og biovitenskap, Veterinærinstituttet, Mattilsynet, Sveriges landbruksuniversitet i tilegg til representanter fra Finland, Danmark og Island.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Forskningsprosjektet - ”Slakting på gården” er et pilotprosjekt i regi av Veterinærinstituttet. Prosjektet fikk tildelt DKR 246 000,- i februar 2011 fra Nordisk arbeidsgruppe for mikrobiologi, dyrehelse og dyrevelferd (NMDD) som er underlagt Nordisk ministerråd. I henhold til prosjektplanen skal deltagere fra prosjektgruppa være tilstede ved slakting på gårdsslakteri og mobilt slakteri for å registrere forhold vedrørende dyras velferd under inndriving, håndtering og bedøving. Registreringene vil i hovedsak basere seg på atferdsobservasjoner. Kjøttkvaliteten vil også bli undersøkt etter slakteprosessen sammen med evt. bakterieforekomst. Målet er å avdekke eventuelle kritiske punkter i prosessen vedrørende dyrevelferd og hygiene.

Pilotprosjektet var planlagt oppstartet våren 2011, men ble utsatt. Oppstart er nå planlagt høsten 2011. Den praktiske perioden med innsamling av data vil i følge Veterinærinstituttet foregå høsten 2011, og resultater fra pilotstudien skal foreligge på nyåret 2012.